Lilla Edets kommun - startsida

Bygglovsbefriat

Det finns undantag från kravet på bygglov om du har en- eller tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Gemensamt för de lovbefriade åtgärderna, med undantag för lovberfriad takkupa, är att du måste göra en anmälan och ha ett startbesked innan du sätter igång åtgärden.

Attefallsreglerna


För en- och tvåbostadshus får du bygglovsfritt, enligt Attefallsreglerna, bygga en komplementbyggnad på 25 kvm, bygga ut ditt hus med 15 kvm, inreda ditt enbostadshus med ytterligare en bostad samt bygga takkupor.

Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter — Attefallshuset


Du får bygga en eller flera komplementbostadshus eller komplementbyggnader, Attefallshus, om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadhus utan bygglov. Bygganden får användas som till exempel permanentbostadhus (komplementbostadshus), garage, förråd eller gäststuga (komplementbyggnad). Byggnaden får inte överstiga 4 meter i nockhöjd och måste placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs grannarnas godkännande.

Tillbyggnad 15 kvadratmeter


Du får bygga till en- eller tvåfamiljhus med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Tillbyggnaden gäller inte för komplementbostadhus. När du använt/byggt dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggander utan bygglov. Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs grannarnas godkännande och tillbygganden får inte vara högra än nockhöjden på bostadshuset.

Inreda ytterligare en bostads i ett enbostadshus


Då får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadhus (men inte i ett tvåbostadhus eller komplementbostadshus) utan bygglov.

Takkupor


Du får bygga två takkupor på en- eller tvåfamiljshus som inte redan har takkupor. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du kan inte göra takkupor på ett komplementbostadhus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovsfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Attefallsreglerna - Bygganmälan och startbesked  


Innan du påbörjar bygget måste du göra en anmälan. Miljö och byggnämnden prövar lämpligheten för anmäld åtgärd, till exempel brand- och tillgänglighetskrav. Efter prövning meddelas startbesked. Att utföra åtgärden utan startbesked innebär att byggnadsnämnden är skyldig att ta ut en sanktionsavgift. Du kan läsa om de nya reglerna på www.boverket.selänk till annan webbplats. Du är välkommen att kontakta bygglovshandläggarna för mer information.

Område med detaljplan


Det finns ytterligare undantag på bygglov för en- eller tvåfamiljshus inom område med detaljplan, till exempel uteplats, skärmtak, komplementbyggnad och fasadändringar. De bygglovbefriade åtgärderna får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Uteplats


Du får anlägga en uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Åtgärden får utföras närmare tomtgränsen efter grannars medgivande

Skärmtak


Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer på högst 15 kvadratmeter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Åtgärden får utföras närmare tomtgränsen efter grannars medgivande

Komplementbyggnader


Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter och byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Åtgärden får utföras närmare tomtgränsen efter grannars medgivande.

Fasadändringar


Du får måla om fasaden, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial utan lov.  Om dessa åtgärder väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär måste du söka bygglov.

Område utan detaljplan


Om din fastighet ligger på landsbygden kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementsbyggnader och bygga nya komplementsbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Göra en tillbyggnad


För bostadhus utanför detaljplan får du, utan bygglov, göra en tillbyggnad som ökar byggnadens bruttoarea med högst 60 procent av den befintliga byggnadens bruttoarea, dock högst 50 kvadratmeter. Den bygglovsfria tillbyggnaden får utföras högst en gång per tioårsperiod.

Uppföra en komplementbyggnad


Du får uppföra komplementbyggnader utan bygglov som är i anslutning till bostadshuset. Högst två komplementbyggnader får uppföras, med en sammanlagd bruttoarea om högst 60 procent av bostadsbyggnadens bruttoarea. Komplementbyggnadernas sammanlagda bruttoarea får vara högst 50 kvadratmeter. Uppförande av bygglovsfri komplementbyggnad får göras högst en gång per tioårsperiod.
Senast uppdaterad: 2016-01-18
Sidansvarig: Henrik Olsson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »