Lilla Edets kommun - startsida

Tips och tillstånd för livsmedelsföretagare

När du ska starta ett livsmedelsföretag är det många tillstånd och kontakter i och utanför kommunen som blir aktuella. Här kan du läsa mer om tips och tillstånd.
Avfallshämtning Om din verksamhet behöver större avfallstunna, tätare avfallstömningar, eller har frågor kring ditt abonnemang, kontakta tekniska avdelningens kundtjänst på kommunen.
Avlopp Om fastigheten inte är ansluten till kommunala VA systemet är det fastighetsägarens ansvar att avloppsanläggningen är dimensionerad för livsmedelsverksamhet. Ändringar eller ombyggnation av avloppsanläggning är tillstånd- eller anmälningspliktiga åtgärder, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och bygglovsavdelningen.
Bolag Det är en fördel om du i ett tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och även startar ett bolag, kontakta Bolagsverket.
Bygglov Om lokalen inte tidigare har använts till livsmedelslokal, kan ändrad användning eller ombyggnation kräva bygglov, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och bygglovsavdelningen.
Fastighetsägare Om du själv inte är fastighetsägare där din verksamhet ska bedrivas är det viktigt att du kommer överens med fastighetsägaren om vem som är ansvarig för att bekosta eventuella åtgärder och underhåll av lokalen. Om den aktuella fastigheten inte är kopplad till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det viktigt att det är klart vem som är ansvarig för att utföra eventuella drickvattenanalyser som kan komma att krävas.
Fettavskiljare Om fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp kan det i vissa fall krävas fettavskiljare, kontakta tekniska avdelningens kundtjänst.
Folköl och tobaksförsäljning Planerar du att sälja folköl eller tobak krävs anmälan, kontakta kommunens alkoholhandläggare.
Gasspis, gasol Om du planerar att installera gasol i din livsmedelsverksamhet krävs tillstånd, kontakta Räddningstjänsten.
Lokal Du behöver hitta en lokal som passar för din verksamhet, läs mer om vad lagen ställer för krav på Livsmedelverkets webbsida.
Köldmedier Har du kyl-, frys- eller ventilationsanläggningar som innehåller köldmedier, kan anmälan krävas kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och bygglovsavdelningen
Polisen Om du är intresserad av att sätta upp skyltar på trottoaren eller har andra ordningsfrågor, kontakta polisen.
Serveringstillstånd Om du planerar att servera alkohol krävs tillstånd, kontakta kommunens alkoholhandläggare.
Skatteverket Har du skattefrågor eller bolagsfrågor, kontakta Skatteverket eller Bolagsverket.
Skylt Om du sätter upp skylt eller väsentligt ändrar en befintlig skylt för din verksamhet krävs bygglov inom område med detaljplan, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö – och bygglovsavdelningen.
Storköksplanerare/arkitekt Om du behöver råd om utformning och utrustning av lokalerna är det lämpligt att ta hjälp av en professionell storköksplanerare/arkitekt. Kommunens livsmedelsinspektör kan endast ange hur lagen ska uppfyllas inte hur lokalen ska byggas.
Anmäla din livsmedelsverksamhet Innan du startar ska du anmäla din livsmedelverksamhet, kontakta livsmedelsinspektören på miljö- och bygglovsavdelningen
Uteservering Uteservering på allmän plats kräver tillstånd av Polisen. Du behöver också bygglov, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och bygglovsavdelningen.
Ventilation Undersök om ventilationen är anpassad för din verksamhet. Är ventilationen rätt dimensionerad, var är utblås för utgående luft, var är fläktar placerade. En verksamhet får inte ge upphov till olägenhet genom till exempel lukt eller buller enligt Miljöbalken. För krav och skötsel av imkanal (fläktkanal) kontakta skorstensfejarmästaren.
Senast uppdaterad: 2016-04-05
Sidansvarig: Jennie Jörgensen

Kontakt

Mer information

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »