Lilla Edets kommun - startsida

Naturvårdsprojekt

Pågående naturvårdsprojekt

Lilla Edets kommun har sökt och fått LONA-bidrag för att utreda och ge förslag på hur tätortsnära natur i kommunen kan utvecklas ur ett naturvårdsperspektiv, och bli mer tillgänglig för kommuninvånarna. LONA står för Lokala naturvårdssatsningen och ger kommuner möjlighet att söka statligt bidrag för naturvårdsprojekt, som syftar till att exempelvis skydda naturområden, sprida kunskap om olika arter, eller öka engagemanget för natur. Medborgarförslag med avseende på det aktuella projektet mottages tacksamt.

Miljöavdelningen har även fått LONA-bidrag för ett projekt som syftar till att inventera småvatten och dammar i kommunen. För närvarande finns ca 35 dammar identifierade i naturvårdsplanens bilaga för värdefulla naturobjekt i kommunen. Dessa behöver inventeras för att notera artförekomst och eventuella skötselbehov. Utöver detta är förhoppningen att fler dammar kan föras in i naturvårdsplanen. Småvatten och dammar är viktiga biotoper för groddjur, exempelvis större vattensalamander. Under senare års rationalisering av jordbruk och utdikningar så har dessa typer av miljöer minskat, vilket påverkar populationerna av groddjur negativt. Det är viktiga naturvårdsåtgärder att samla information om de dammar som finns, restaurera igenväxande dammar, och anlägga nya sådana. Känner du till något småvatten som du tror kan vara av intresse för projektet? Kanske har du rentav en egen damm hemma på gården, och vill få tips och råd om hur du bäst sköter den för att gynna groddjursfaunan. Hör gärna av dig till oss, se kontaktuppgifter till höger.

Genomförda naturvårdsprojekt

LONA-projekt: Information om värdefull natur till markägare

I Lilla Edets kommun har naturvårdsprojektet LONA genomförts, en lokal naturvårdsatsning delvis finansierat av länsstyrelsen. Arbetet med naturvårdsprojektet har skett i enlighet med kommunens naturvårdsplan. Syftet med projektet var att uppmärksamma och informera om kommunens skyddsvärda natur. Markägare har fått möjlighet att ta del av tidigare inventeringar och råd om vilken skötsel som är lämpligast för att bevara områdets naturvärden.

Inventering av fladdermöss

I Lilla Edets kommun har det utförts en inventering av fladdermöss under 2012-2013. Fältundersökningar har gjorts på 16 olika ställen i kommunen och sammanlagt identifierades nio olika arter. Talrikast och mest utbredd var nordisk fladdermus, bland dom mer sällsynta arterna bör särskilt nämnas sydfladdermus och fransfladdermus som är klassade som starkt hotade samt sårbara i den svenska rödlistan över hotade arter. Under en av kvällarna höll inventeraren Peter Bohman ett föredrag och en fladdermusexkursion i Ströms slottspark. Drygt 30 personer deltog i aktiviteten och fick möjlighet att uppleva inte mindre än fyra olika fladdermusarter. Mer information hittar du i Naturcentrum AB:s rapportPDF.
Senast uppdaterad: 2018-08-17
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »