Lilla Edets kommun - startsida

Planer och styrdokument

På dessa sidor hittar du de policys, planer och styrdokument som är fastställda och aktuella i Lilla Edets kommun.

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policys och andra styrande dokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete.

Samrådshandling

Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022

Lilla Edets kommun har upprättat samrådshandlingen Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 19 april 2017 beslut om att lämna samrådshandlingen på samråd. OBS! Samrådsperioden är förlängd till 2017-09-30.

En ökad bostads- och verksamhetsutveckling i Lilla Edets kommun överensstämmer med regionala visioner och mål. För att uppnå målet om ett hållbart samhälle och en region med kortare avstånd och samspel är det viktigt att prioritera bostäder och verksamheter vid lägen med bra kollektivtrafik och samtidigt stärka kommunens tätorter. Kommunens förutsättningar att erbjuda bra bostäder i attraktiva miljöer är goda.

Programmet redogör för befolkningsutveckling och bostadsbyggande, befintligt bostadsbestånd, planerad bostadsbyggnation och bostadsbehov. Programmet redogör för planering och exploateringen av bostäder under perioden 2017-2027.

Samrådsperiod 2017-04-27 - 2017-06-15. OBS! Samrådsperioden är förlängd till 2017-09-30.

Bostadsförsörjningprogram Lilla Edets kommun 2017-2022PDF
Bilaga 1 - MarkanvisningarPDF
Bilaga 2 - ExploateringsavtalPDF

Beslut om samrådPDF
Underrättelse om samrådPDF
RemissinstanserPDF

Synpunkter


Synpunkter ska lämnas skriftligen, senast 2017-09-30, till kommunen@lillaedet.se

Vid frågor kontakta
Ulrika Ankel, mark- och exploateringssamordnare
0520-65 96 51, ulrika.ankel@lillaedet.se

Senast uppdaterad: 2017-06-13
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »