Lilla Edets kommun - startsida

Praktisk information om förskolor

Här hittar du information om kommunens förskolor. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar svar på det du undrar över.

Allmän förskola


Från och med augusti det år som barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola 780 timmar per år vilket motsvarar 15h/v under årets 52 veckor. För dig som redan har en förskoleplats som omfattar mer än 780 timmar per år justeras avgiften nedåt för motsvarande timmar från och med augusti det år som ditt barn fyller tre år.
 

Ansvar


Alla på förskolan arbetar i arbetslag och genomför alltid arbetet i syfte att det ska bli så bra som möjligt för såväl varje barn som gruppen. Ett särskilt ansvar ligger hos förskollärarna. Ytterst ansvariga för verksamheten är förskolechefen och den politiskt sammansatta utbildningsnämn-den.

Egenvård, sjukdom och/eller medicinering


Kring detta finns det juridiska regleringar. Prata därför med personalen på avdel-ningen eller förskolechef.
 

Födelsedagar


Förskolan firar alltid barnens födelsedagar. Traditionerna kan se olika ut. Vill du inte att vi ska fira födelsedagen så säger du till oss. Förskolan står för firandet.
 

Ledighet


Om ditt barn blir oplanerat ledig (ej enligt schema) behöver du meddela det dagen innan eller senast kl. 7 samma dag. Det finns flera orsaker till att det är viktigt men en är kökets planering, förberedelse och tillagning av måltiderna.
 

Likabehandling


På varje förskola finns en "Plan för lika-behandling och årlig plan mot kränkande behandling". Syftet med planen är att förhindra alla former av diskriminering och kränkning. Planen omarbetas minst en gång/år och dina synpunkter och iakt-tagelser som vårdnadshavare är mycket viktiga. Varje år bjuds du in till ett samar-bete kring likabehandling.
 

Måltider


Tre måltider serveras på förskolan - frukost, lunch och mellanmål. Vanligen serveras frukost kl. 8, lunch kl. 11.30 och mellanmål kl. 14.30.

De måltider som serveras är väl balanserade och sammansatta för att barnen ska få den energi och de näringsämnen de behöver. Varje måltid utgör också ett pedagogiskt inslag med rika tillfällen till lärande och gemenskap. Vid någon form av födoämnesallergi/specialkost finns sär-skilda rutiner och alltid särskild kost. Gör din anmälan om att ditt barn är allergisk via blanketten Specialkostintyg medicinska och etiska/kulturella skäl.
 

Möjlighet till inflytande och delaktighet


Minst en gång per år erbjuds du som vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar bland annat om ditt barns trivsel och hur barnet lär och ut-vecklas. Du bjuds också regelbundet in till olika typer av samverkansforum och till-fällen för dialog och möjlighet att påverka hur målen i läroplanen kan konkretiseras för just ditt barn. Olika former av för-äldramöten och familjesammankomster erbjuds också på förskolan.
 

Pedagogiska verktyg


Pekplattor används som ett pedago-giskt verktyg i kommunens förskolor som ett komplement till datorn. Förskolepersonal har utbildats i IKT — Informations- och kommunikationsteknik, detta för att bättre använda pekplattor i sam-band med exempelvis pedagogisk dokumentation, barnens lärande och förhållande till teknik.
 

Personal på förskolan


Vi som arbetar på förskolan och i arbetslaget på avdelningen består ofta av två yrkesgrupper, förskollä-rare och barnskötare. Här arbetar också kökspersonal och städperso-nal. Det politiska inriktningsmålet för kommunen är att det ska finnas två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning i snitt.
 
Vi har också specialpedagoger kopplad till förskolan. Specialpeda-gogen handleder personal och barn i verksamheten. Under ledning av specialpedagogen får personalen också vidareutbildning i bland annat tecken till stöd och ICDP - vägledande samspel - www.icdp.se. Vårt lärande tillsammans med barnen sker hela dagen, och består av både inomhus- och utomhusverksamhet.
 

Projektet Hygiensjuksköterska i förskola (HYFS)


Sedan 2009 deltar Lilla Edets kom-mun i projektet Hygiensjuksköter-ska i förskola (HYFS) tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjuk-domar bland barnen.
 

Sekretess


Alla som arbetar i förskolan omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att alla som arbetar i förskolan har så kallad sträng sekretess. Du kan tryggt berätta det som är viktigt för ditt barns trygghet och vistelse på förskolan. Det betyder att endast det som direkt berör ditt barn delges kollegorna i arbets-laget på avdelningen. I annat fall stannar allt hos den förskollärare eller barnskötare som du pratar med.
 

Semesterstängt


Varje sommar samordnar vi förskoleverk-samheten under fyra till fem veckor, vilka varierar men vanligast är det veckorna 28-31. Förskolorna samordnar då sin verksamhet och det kan innebära att din ordinarie förskola är stängd. Vi meddelar i god tid vilken förskola som är öppen och planerar för att barnen ska ha det bra även på sin tillfälliga "sommarförskola".

Under jul-, nyårs- och trettonhelgen och andra helger där så kallade "klämdagar" uppkommer kan förskoleverksamheten också komma att samordnas.
 

Socialtjänstlagen


Ditt barns välbefinnande och mående är viktigt. Om vi ser eller misstänker något som skulle kunna utgöra risk för barns psykiska eller fysiska hälsa och utveckling är det vår skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten. Enligt Socialtjänstlagen föreligger en absolut plikt för alla som arbetar i förskolan att anmäla till social-tjänsten. Förskolan ska inte utreda. Utred-ningsansvaret vilar på socialtjänsten.
 

Studie- och kompetensutvecklingsdagar


Varje termin har personalen på förskolan två dagar för planering, utvärdering eller kompetensutveckling. Detta är viktigt för att upprätthålla, och också utveckla en god kvalité på ditt barns förskola. Dagar-na meddelas i god tid. Förutom detta har personalen möjlighet att gå på riktade utbildningar utifrån verksamhetens behov
 

Vid sjukdom


Ditt barn ska vara så friskt att det orkar med förskolan. Det är allmäntillståndet som avgör om barnet klarar av verksam-heten på förskolan.

Vid magsjuka ska ditt barn vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning och/eller diarré. Det handlar dels om ditt barns möjlighet att återhämta sig, dels om att visa omtanke och hänsyn till andra — barn som vuxna. Men också för att få stopp på smittan.
 
Ring och meddela när ditt barn är sjukt. Meddela också dagen innan barnet kom-mer tillbaka efter sjukdom. Kontaktuppgifter hittar du hos respektive förskolas sida på webbplatsen.
 

Viktiga saker för att ditt barn ska ha det bra på förskolan


Blöjor
Om ditt barn använder blöjor tar du själv med dem, ser till att det finns tillräckligt och fyll på i god tid.
Napp/nalle/snuttefilt
Om ditt barn ska sova på förskolan så tar du med det som ditt barn är van vid och behöver.
Kläder
Varje dag, i alla väder går vi ut för att leka. Det är därför viktigt och ditt ansvar, att ditt barn har de kläder som behövs. Även extrakläder ska finnas så barnet kan byta om. Kom ihåg att märka kläderna med namn. Det händer att barn blir oroliga eller ledsna om det inte finns extrakläder eller om de inte vet om det är deras kläder.
 
Kläder som alltid ska finnas
Extra byxor och tröjor
Underkläder och strumpor
Gummistövlar
Regnkläder
Kläder vid höst och vinter
Mössa och flera par vantar
Tjock tröja
Tjocka sockor
Halsduk eller krage
Ytterkläder

Kläder vid höst och vinter
Mössa och flera par vantar
Tjock tröja
Tjocka sockor
Halsduk eller krage
Ytterkläder

Vistelsetid


Ditt barns vistelsetid styrs av din/er arbetstid samt restid. Om du är föräldra-ledig eller arbetssökande är vistelsetiden 15 timmar i veckan. Vid schemaändring är det vårdnadshavarens skyldighet att meddela minst 3 veckor i förväg.
 

Öppettider


Öppettiderna styrs av barnens schema-tider. Ramtiden är kl. 6—18 men varierar utifrån aktuella scheman. Det kan också se olika ut olika dagar i veckan. Det är vanligt att avdelningarna på förskolorna samarbetar vid öppning och stängning.
Senast uppdaterad: 2016-12-13
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »