Lilla Edets kommun - startsida

Projekt LEDET

- Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt

Med EU-bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) genomfört en förstudie i nära samverkan med Lilla Edet. Projektets namn är Förstudie LEDET - Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt. Projektet har pågått under februari till november 2014 och i juni 2015 var slutrapporten klar och finns tillgänglig här på sidan.

Nulägesanalys efter projekttidens slut


Projektet är avslutat och slutrapporten levererad. Kommunen fortsätter nu arbetet utifrån förstudiens resultat, detta sker också i fortsatt dialog med GR.

Arbetsgrupp


Efter projekttidens slut har det skapats en arbetsgrupp bestående av representanter för bildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Lilla Edets kommun. Arbetsgruppen ska arbeta aktivt med rapporten och utifrån den hitta gemensam väg framåt.
Arbetsgruppen består av:
 • Anders Nordgren, utvecklingsledare, bildningsförvaltningen
 • Annica Skog, kultur- och fritidschef, bildningsfövaltningen
 • Karl Willborg, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen
 • Bertil Nylén, socialpedagog, bildningsförvaltningen

Om förstudien


Förstudien handlar ytterst om Lilla Edets möjligheter till utveckling inom följande områden:
 • Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
 • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
 • Främja social inkludering och bekämpa fattigdom

Tidplan 2014

Syfte och mål


Syftet och det övergripande målet med förstudien är att GR Utbildning tillsammans med Lilla Edet ska kartlägga de strukturer i kommunen som omgärdar ungdomar som befinner sig i eller riskerar utanförskap, för att därigenom skapa en gemensam förståelse som kan ligga till grund för samverkan inom området utanförskap.

Effekten av förstudien ska leda till kvalitetssäkrade, välförankrade och strategiska projekt för de som står eller riskerar att stå utanför arbetsmarknaden under nästa programperiod 2014-2020.

Genom att förbättra och stärka samverkan inom kommunens olika verksamheter är ambitionen att använda kommunens stödfunktioner och resurser mer effektivt samt skapa tydligare koppling mellan utbildning, socialtjänst och arbetsliv. Genom mer samverkan och större förståelse mellan kommunens olika verksamheter ska man bättre kunna motverka utanförskap.

Målgruppen


De som arbetar och ansvarar för ungdomar som står, eller riskerar att stå, långt ifrån arbetsmarknaden och därmed riskerar att hamna i utanförskap. Här ingår även grupper av ungdomar som har funktionsnedsättningar och utländska bakgrund.
 

Styrgruppen


Till projektet finns en styrgrupp kopplad. Styrgruppen kommer att mötas fem-sex gånger under förstudiens genomförande med syfte att aktivt stödja projektet genom projektledningen. Styrgruppen består av:
 • Olle Isaksson, förvaltningschef, bildningsförvaltningen, Lilla Edets kommun. Bildningsförvaltningen är beställare av förstudien.
 • Anders Nordgren, utvecklingsledare, bildningsförvaltningen, Lilla Edets kommun
 • Sven Bergelind, socialchef, Lilla Edets kommun
 • Lena Palm, kommunchef, Lilla Edets kommun
 • Fredrik Åkerlind, gruppledare för Pedagogiskt Centrum, GR och är ytterst ansvarig för leveransen av förstudien.
 • Christel Bäckström, ansvarig för verksamhetsutveckling och EU/Internationella frågor på GR Utbildning.
 • Bengt Randén, utbildningschef GR Utbildning.

Projekttid


2014-02-03 till 2014-11-28. Projektet är avslutat, men går nu in i en ny fas.

Projektägare


Göteborgsregionens Kommunalförbund, GRlänk till annan webbplats
GR beskriver projektet Förstudie LEDET - Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxtlänk till annan webbplats
Senast uppdaterad: 2017-03-14
Sidansvarig: Ellinor Östlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »