Skapande av ängsmarker

Lilla Edets kommun omvandlar nu en del av kommunens grönytor till ängsmark. Ytorna som berörs finns på många olika orter i kommunen. Arbetet görs som ett led i förbättringar av stadsmiljön, men är även en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Två ängar anlades under våren 2021 genom avschaktning av jord, påförsel av ängsjord samt sådd av ängsväxter från den svenska floran. Den ena längs Göteborgsvägen vid hyreshusområdet Klosteräng i Lödöse och den andra vid busshållplatsen i Göta.

Arter som du förhoppningsvis ska kunna se blomma i ängen är bland annat flockfibbla, röllika, käringtand, getväppling, nysört, svartkämpar, höskallra, rödblära, färgkulla, åkervädd, ängsvädd, gullviva och många fler.

Det tar lång tid för ängen att växa upp och den följer årstidens växlingar. Det gör att den tidvis kan se lite ovårdad ut, men det är bara i väntan på nästa blomning.

För att inte skada sådd och växtlighet är det viktigt att du inte går på eller på annat sätt beträder anlagda ytor. Att plocka blommor på ängen kommer tyvärr inte vara tillåtet eftersom det är viktigt att de får stå kvar och fröså sig själva. Detta är en viktig del i etableringen av en äng.

Kommunen arbetar också kontinuerligt med en förändrad grässkötsel för att på sikt gynna biologisk mångfald.

Att omvandla en gräsyta till ängsmark genom att bara ändra skötseln tar flera år. Därför kan det dröja innan vi får någon omfattande blomning på sådana ytor. I våra anlagda ängar i Lödöse och Göta har vi bytt jord och sått in fröer och fick därför en fin blomning av främst ettåriga växter samma år. Under följande år kommer blomningen bli mindre omfattande. Detta är helt naturligt och beror på att gräsen börjar etablera sig i ängen. Med rätt skötsel skapar vi en återkommande blomsteräng till glädje för djur och människor.

Att omvandla gräsmattor till ängsmark har flera fördelar. Blomstrande ängar ger en vacker utomhusmiljö och de blommande växterna är viktiga för pollinerande insekter. Att slå ängen en gång om året istället för att klippa gräset flera gånger per månad kan dessutom bidra till en lägre driftskostnad på sikt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?