Lilla Edets kommun - startsida

Avfallsplan och renhållningsordning

Avfallsplan och renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan. Göteborgsregionen har tagit fram en gemensam avfallsplan, A2020.PDF Till avfallsplanen finns lokala tillägg, renhållningsordningen, i form av en kommunspecifik bilagaPDF och lokala föreskrifter om avfallshanteringPDF.

I de lokala tilläggen beskrivs kommunens ansvar och skyldigheter för avfall som uppstår i kommunen, hur avfallet ska hanteras genom till exempel sortering, insamling, transport och behandling.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i renhållningsordningen. Inom renhållningen försöker Lilla Edets kommun arbeta utifrån avfallshierakin:
  • förebygga
  • återanvända
  • materialåtervinna
  • annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • bortskaffande (deponering)
Senast uppdaterad: 2019-09-30
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »