Lilla Edets kommun - startsida

Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att anta ”Detaljplan för fastigheten Lillmaden 5”, Lilla Edets kommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § (2010:900).

 

Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

 

Detaljplanen har följaktligen vunnit laga kraft 2020-08-07.

 

Diarienummer: KS2019/73

 

Den som begär ersättning för skador på grund av genomförandet av detaljplanen, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap. måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingar

Senast uppdaterad: 2020-08-25
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »