Lilla Edets kommun - startsida

Övriga planer

Förutom översiktplanen och de olika detaljplaner i Lilla Edets kommun finns ett antal dokument som påverkar den fysiska planeringen.

Fördjupning till översiktplan


Nya planeringsanspråk och intressen gör att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunderlag. Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen kan ändringar och kompletteringar göras utan att hela planen måste omarbetas.

Kulturarvsplan


Lilla Edets kommun har ett rikt kulturarv och varje ort har sin egen historia i form av forntida lämningar, hus och öppna landskap eller särskilda identitets- och upplevelsevärden kopplade till olika platser eller företeelser.

För att få en bättre överblick över Lilla Edets kommuns historia och förankra vad som är värt att slå vakt om inför framtiden har det upprättts en plan för kulturarvet.

Naturvårdsplan


Inventering av naturvärden har gjorts och sammanställts i en Naturvårdsplan. I naturvårdsplanen finns en beskrivning av vilka områden och naturtyper som bör skyddas och en plan för hur prioritering skall ske mellan naturvårdsintressen och exploateringsintressen.

Vindbruksplan


Vindbruksplanen för Lilla Edets kommun utgör ett strategiskt dokument och ligger till grund för översiktplanen. Planen är vägledande för beslut i frågor som rör mark- och vattenområden vad gäller vindkraft.
Senast uppdaterad: 2020-01-10
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »