Lilla Edets kommun - startsida

Buller-utomhusmiljö

Fastän Lilla Edets är en kommun med mycket natur och mindre samhällen är det sällan helt tyst i vår omgivning. Ljud kommer från t.ex. väg- och spårtrafik, industrier, byggarbetsplatser, restauranger, musik, ventilationssystem och fläktar. När vi börjar uppleva ljud som störande kallar vi det för buller.

Beroende på vilken typ av buller påverkar det människor på olika sätt. Forskning har visat att buller kan ge sömnstörningar, försämrad inlärningsförmåga och prestation, hörselnedsättning, tinnitus samt hjärt- och kärlsjukdomar.


Ljud mäts i decibel (dB) och antalet ljudvågor per sekund mäts i Hertz (Hz). För att anpassa ljudet till människans hörselspektrum läggs ett så kallat A-filter på den uppmätta ljudnivån. Den A-vägda ljudnivån (dBA) representerar bättre hur vi människor uppfattar ljud.

Buller från verksamheter, fasta installationer och trafik

När det gäller buller utomhus från bland annat industrier och fasta installationer som grannens luftvärmepump är det Naturvårdsverket som är den vägledande myndigheten och har tagit fram riktvärde som inte bör överskridas.

Mån -FreMån - FreLör-, sön- och helgdagarNatt alla dagar
Kl. 06 - 18Kl. 18 - 22kl. 06 - 18kl. 22 -06
50 dBA45 dBA45 dBA40 dBA


Ovanstående riktvärden gäller bland annat vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. För bostäder med detaljplan eller påbörjat bygglov efter 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet.


När det kommer till buller från trafik är det andra riktvärden som gäller. Generellt anser man att ljudnivån är för hög om 55 dBA överskrids vid husfasaden. Genom prejudicerade domar har man bedömt att det är ekonomiskt orimligt att åtgärda alla fastigheter där riktvärdet överskrids.Hus byggt före 1997Hus byggt 1997 - 2015Hus byggt efter 2015
Vid fasad65 dBA55 dBASe detaljplan
Utomhus
70 dBA maxSe detaljplan


Om du störs av buller av verksamhetsbuller i närheten av din bostad, är det företaget och verksamhetsutövaren som du ska kontakta. Störs du av buller från en fastighet ska du vända dig till den fastighetsägare vars fastighet bullret kommer ifrån.


Om störningen fortsätter efter att du har varit i kontakt med ansvarig för den bullrande verksamheten, alternativt fastighetsägaren, så kan ni kontakta miljöenheten. Ett klagomålsärende kommer då att upprättas och vi kommer att utreda om störningen är en olägenhet enligt miljöbalken.

Senast uppdaterad: 2020-02-21
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »