Lilla Edets kommun - startsida

Luft utomhus

Lilla Edets kommun har låga halter av föroreningar i luften. Det innebär att någon regelbunden mätning inte behövs utan det räcker med beräkningar.

Den senaste beräkningen för Lilla Edets kommun utfördes 2015. Beräkningen visade att halten kväveoxider är under miljökvalitetsnormen i hela kommunen. Högst halter finns längs med E45, men även här är halterna låga. Mätningar av partiklar visar samma mönster.

Luftföroreningar

Luftföroreningarna kommer till stor del från fordonstrafiken och är högre i tätorterna än på landsbygden. Även vedeldning för bostadsuppvärmning och vissa industrier bidrar till luftproblemen. Luftföroreningar har en negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Med hjälp av ny teknik och internationellt samarbete har luftkvaliteten stegvis förbättrats de senaste årtiondena. Svenska miljömål och miljökvalitetsnormer ska bidra till renare luft.

Miljökvalitetsnormer för luft

Naturvårdverket tar fram miljökvalitetsnormer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för luftkvalité utomhus. Miljökvalitetsnormerna gäller i hela landet med syfte att skydda människors hälsa.  Kommunen ansvarar för att miljökvalitetsnormerna uppfylls. För att lättare kunna bevaka att normerna inte överskrids samarbetar Lilla Edets kommun i luftvårdsfrågor med andra kommuner inom Göteborgsregionens luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Pollen

Det är inte bara luftföroreningar som påverkar människors hälsa. Pollen är en av de vanligaste orsakerna till allergi. Eftersom pollenmängderna i luften beror dels på årstiden (olika växter producerar pollen vid olika tidpunkter) och dels på väderleken görs det pollenprognoser. En aktuell pollenrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du på Naturhistoriska riksmuseets webbplats för pollenmätningar. 

Luftmätning i Lilla Edet

Den senaste mätningen i Lilla Edets kommun genomfördes under 2017. Mätningar är ett samarbete mellan miljöförvaltningen i Göteborg och Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. Mätningen genomfördes från mars 2017 till juni 2017 med avseende på kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). För mer information se rapporten; Luftkvalitetsmätning, Lilla Edet 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .


Mätningarna görs för att hålla koll på luftföroreningar, framför allt kvävedioxid och partiklar. Mätstationen är uppställd vid Göteborgsvägen 37. Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du följa värdena för kvävedioxid och partiklar (PM10) från mätstationen. Mätningarna i Lilla Edet benämns Mobil 2, Lilla Edet, Göteborgsvägen.

Senast uppdaterad: 2019-08-23
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »