Lilla Edets kommun - startsida

Miljöskydd - schaktmassor

Tre ärenden gällande planerad mottagning av schaktmassor på olika fastigheter längs med väg 167 i kommunen är nu aktuella. Kommunen redovisar här bakgrund och nuläge för dessa.

Maen 1:1 och 1:2

Inom fastigheterna Maen 1:1 och 1:2 har Skanska planer på en deponi av upp till 1 miljon kubikmeter inert avfall, så som asfalt, betong, tegel, lera, jord och sten. Denna plats ligger inom en utpekad grundvattenförekomst och skulle läckage av föroreningar ske finns bland annat risk för att en brunn tillhörande Hasteröd/Uxås samfällighetsförening kan komma att påverkas. Detta är det i särklass mest omfattande ärendet av de tre nu aktuella.


För att få genomföra verksamheten krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos länsstyrelsen och är därför inte något kommunen beslutar om. Något tillstånd har ännu inte sökts då ärendet endast är i den inledande samrådsfasen. Det har uppfattas av vissa som att kommunen skulle ha lämnat ett medgivande till denna verksamhet, vilket är felaktigt. Kommunen har ännu inte fått möjligheten att yttra sig i ärendet. Om bolaget väljer att söka tillstånd kommer länsstyrelsen att remittera ärendet till kommunens miljö- och byggnämnd som då har att ta ställning till ärendet.


Vill man lämna synpunkter i detta ärende bör man i första hand vända sig till den beslutande myndigheten, det vill säga länsstyrelsen.


I närheten av detta område pågår också arbete med uppförande av tre vindkraftverk vilket medför en del sprängningsarbeten som många har märkt av. Frågan har ställts om detta kan påverka vattendelaren som finns i området. Det är kommunens uppfattning att den inte kan påverkas då sprängningarna endast syftat till att jämna ut högt liggande ytor som etableringsplatser samt uppstickande berg kring anslutande vägar, för att möjliggöra transport av de extremt långa vingarna (ca 60 meter).

Maen 1:8

Nyligen inkom Swerock till miljö- och byggnämnden med en anmälan enligt miljöbalken om mottagning av schaktmassor på fastigheten Maen 1:8. Anmälan omfattar 50 000 kubikmeter schaktmassor för att återställa området till skogsproduktion. Då platsen ligger omedelbart intill det område som Skanska (Maen 1:1 och 1:2) planerar att söka tillstånd på har miljöenheten initialt begärt ett yttrande från länsstyrelsen med frågan om dessa verksamheter inte borde samprövas. Om det skulle bli så kommer länsstyrelsen att få avgöra även denna åtgärd inom ramen för en tillståndsprocess. I annat fall blir det miljö- och byggnämnden som avgör ärendet.

Hjärtums-Måröd 2:4

Ragnsells har anmält användning av schaktmassor för återställande av gammal grustäkt till skogsmark. Anmälan omfattar 100 000 kubikmeter massor. Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 oktober i år att förelägga Ragnsells om vilka försiktighetsmått som ska gälla för verksamheten. Beslutet har dock överklagats av flera parter som vill se ett förbud mot verksamheten.


Det har framgått av vissa inkomna synpunkter att ärendet har blandats ihop med Skanskas planerade verksamhet på Maen 1:1 och 1:2, och att det finns en oro för att även denna verksamhet skulle ske på mark som avvattnas till en brunn som tillhör Hasteröd/Uxås samfällighetsförening. Detta stämmer dock inte, eftersom grund- och lakvatten härifrån rinner åt motsatt håll då det finns en vattendelare mellan detta område och Hasteröds brunn. Eftersom beslutet överklagats är det nu upp till länsstyrelsen att avgöra frågan.

Senast uppdaterad: 2019-12-18
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »