Lilla Edets kommun - startsida

Skred

Skred kan påverka många värden längs med Göta älv, däribland bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning. Till detta kommer en lång rad andra mänskliga och samhälleliga konsekvenser.

På uppdrag av regeringen utförde Statens geotekniska institut en skredriskkartering av Göta älvdalen, kallad Göta älvutredningen. Karteringen redovisar att stabiliteten inom området inte är tillfredställande, delvis på grund av förekomsten av kvicklera. Enligt utredningen är det stora mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden som berörs längs Göta älv och det är nödvändigt att vidta åtgärder, där det är geotekniskt möjligt, så att tappningen i älven kan ökas, samtidigt som skredriskerna minskas.För att vidare undersöka markens stabilitet har Lilla Edets kommun utfört fördjupade stabilitetsutredningar på en del av de utpekade områdena. Här kan du läsa mer om de fördjupade utredningarna för Västra älvstranden, Ström.


Jordskred

Ett jordskred innebär att en sammanhängande jordmassa kommer i rörelse. Orsaker kan vara förändring av markens användning exempelvis genom byggnation, påfyllning av massor eller schaktning. Andra orsaker kan vara vibrationer, klimatförändringar eller förändringar i markens sammansättning som erosion, grundvatten etc. Hur omfattande ett skred blir beror bland annat på lerans sammansättning, djup till berggrund och förekomst av kvicklera.


Geotekniska utredningar

Geotekniska utredningar kan utföras i olika detaljeringsgrad. Då utredningar och åtgärder är både kostsamma och tidskrävande utförs först en översiktlig utredning och därefter detaljerade och fördjupade utredningar där så behövs. Utredningarna ger underlag för bedömning av restriktioner för markanvändning:  
  • mätning eller övervakning
  • förstärkning av mark för befintlig eller planerad bebyggelse
  • utrymning vid överhängande fara för skred
  • att ingen åtgärd ska vidtas (med hänsyn till nuvarande eller planerad markanvändning)


Fältundersökningar

För att öka kunskapen om markförhållande genomförs fördjupade geotekniska fältundersökningar. Arbetet består av borrningar, inmätningar av terrängen samt avläsningar av markens rörelser.
Senast uppdaterad: 2019-04-25
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »