Lilla Edets kommun - startsida

Ansvar och kostnad

Ansvaret för frågor kring skred ligger på tre olika nivåer i samhället; fastighetsägare, kommun och stat. I grunden har den enskilda egendomsinnehavaren (oftast fastighetsägaren) ansvaret att skydda sin egendom och att inte orsaka olyckor.

Fastighetsägaren har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. I första hand vilar det på den enskilde att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar eller det finns en överhängande fara för en olycka och den enskilde själv eller med anlitande av någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa om det framstår som rimligt att samhället ska göra det. Ansvaret för att utreda och på olika sätt förebygga skredrisker på en bebyggd fastighet åvilar primärt fastighetsägaren. Det finns vidare regler om att den som utför grävning eller liknande arbete på sin fasta egendom ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att förebygga skada på angränsande fastigheter.

Kommunen har bland annat ansvar för den fysiska planeringen och för räddningstjänst. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 3 kapitlet 3 §) ska kommunen ta fram handlingsprogram för skydd mot olyckor och räddningstjänstens operativa verksamhet. Detta gäller även för naturolyckor. Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun har antagit ett handlingsprogram för skydd mot olyckor (Dnr 2011/KS0254 Dpl 180). Kommunen har inte något lagreglerat ansvar för att vidta åtgärder på fastigheter som inte ägs av kommunen. Dock kan ett allmänintresse motivera att kommunen går in och tar ett visst ansvar för att ras- och skredproblematiken blir utredd. Kommunen åtar sig dock inte något kostnadsansvar för de fördjupade undersökningarna och eventuella åtgärder som behöver vidtas.
 
Staten och myndigheter utarbetar lagstiftningar, stödjer med geologiska kartor, översiktliga karteringar och stabilitetsutredningar, bidrag och ersättningar samt utgör remissinstans vid stabilitetsfrågor. Statens geotekniska institut (SGI) har ett övergripande ansvar för geotekniska och miljögeotekniska frågor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten när det gäller olycks- och skadeförebyggande åtgärder.

Läs Lilla Edets kommuns riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder.PDF


Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat

Kommittédirektiv 2015:115
Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015. En särskild utredare ska analysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda i fråga om att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat. I de delar där ansvarsfördelningen är otydlig eller inte ändamålsenlig ska utredaren föreslå förbättringar. Utredaren ska också analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för genomförande av sådana anpassningsåtgärder. Vid behov ska författningsförslag lämnas. Här ingår även att se över befintlig lagstiftning och föreslå de ändringar som krävs för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i syfte att göra bebyggd miljö mer översvämningssäker. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.
Läs mer om direktivet. länk till annan webbplats
Senast uppdaterad: 2019-04-26
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »