Lilla Edets kommun - startsida

VA inom tomtmark

I kommunens ledningsnät finns normalt två olika avloppsvattenledningar, en för spillvatten (hushållsavlopp) och en för dagvatten (regn- och smältvatten från tak/hårdgjorda ytor och dräneringsvatten från husgrunder). Spillvattnet avleds till reningsverk för rening och dagvattnet släpps ut till bäckar/åar och sjöar.

I äldre bostadsområden förekommer att det finns gamla så kallade kombinerade system kvar där allt avloppsvatten avleds i samma ledning. I samband med att kommunen förnyar befintligt ledningsnät byggs istället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten ut i dessa områden. Syftet med separerade ledningar är att minska risken för källaröversvämningar i fastigheter vid mycket nederbörd. Det innebär också att mindre mängd vatten leds till reningsverket och att reningen därför kan göras effektivare och utsläppen till sjöar och hav minskar.

Förbindelsepunkten utgör ansvarsgränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ledningar.För att få full effekt av åtgärder måste även fastighetsägare koppla bort dagvatten från spillvattenledning inom tomtgräns. När kommunen separerar i gatan anläggs en ny dagvattenservis fram till tomtgräns/förbindelsepunkt. Det är då inte tillåtet att avleda dag- och dräneringsvatten på samma sätt som tidigare utan detta vatten ska istället ledas till den nya dagvattenledningen. Allt dagvatten och dräneringsvatten ska passera en brunn med slamsamlingsfunktion innan det leds till förbindelsepunkten.Fastighetsägarna har en begränsad tid att koppla bort dagvatten från spillvattenledningen och ansluta till den nya dagvattenledningen vid tomtgräns eller ta hand om dagvatten inom fastigheten. Som fastighetsägare ansvarar du för att inget dagvatten, dräneringsvatten eller markvatten är anslutet till eller läcker in i spillvattenservisen. Därefter utför kommunen en kontroll att dagvatten från fastigheten är bortkopplad från spillvattenledningen. Livslängden på ledningar inom tomtgräns är beräknad till 40-50 år. Det är oftast lönsamt att byta ut alla ledningar samtidigt. Tänk på detta vid till exempel omdränering, åtgärd av vattenläcka eller dagvattenseparering. Spillvattenserviser i betong bör bytas ut i samband med dagvattensepareringen om de är otäta. 

Ta hand om dagvatten inom fastigheten

Det finns olika metoder för att ta hand om dagvattnet inom fastigheten. Det som avgör vilken metod som är lämplig är bland annat marklutningar, infiltrations-
möjligheter och grundvattennivåer i området. Om förutsättningar finns kan takvatten exempelvis ledas ut över gräsytor eller andra infiltrationsvänliga ytor. För att undvika att takvattnet rinner ner längs husets grundkonstruktion och orsakar fuktskador bör vattnet ledas ut i en ränndal med minst 1decimeters fall de två första metrarna runt huset. Givetvis måste man förvissa sig om att överskottsvattnet inte leds in till en grannfastighet eller blir stående i någon lågpunkt.
Senast uppdaterad: 2019-09-30
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »