Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar om 2019 års taxa för vatten

Från och med 1 januari 2019 gäller ny taxa för vattentjänster - här hittar du frågor och svar på vanliga frågor.
1. Hur delas avgiften upp från och med 2019 och hur redovisades den tidigare?

Brukningsavgifterna är vanligen uppdelade i en fast del samt en rörlig del. Den fasta avgiften grundar sig på storleken på vattenmätare och den rörliga avgiften baseras på vattenförbrukningen. Avgiften har till och med 2018 varit uppdelad i två tjänster, dricksvatten och avloppsvatten. Med tjänsten avloppsvatten avses bortledning av spillvatten och dagvatten.


I VA-taxan för 2019 ingår fyra tjänster; dricksvatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och dagvatten gata, som redovisas separat på fakturan.


Det innebär att du som kund tydligare kan se vilka vattentjänster du betalar för och hur mycket för varje tjänst.


Med andra ord betalade du för dagvatten även innan 2019, men då var det inkluderad i den samlade avgiften för vatten och avlopp


2. Varför delas avgiften upp på ett annat sätt från och med 2019?

För att Lilla Edets kommun antagit en ny taxekonstruktion som bättre följer lagen om allmänna vattentjänster. Det blir samtidigt tydligare för dig som kund att se vilka tjänster du betalar för och hur mycket.


Genom att införa en avgift för dagvatten gata kommer även kommunens gatuavdelning och Trafikverket betala för avledning av dagvatten från deras anläggning. 


3. Vad kännetecknar den nya taxekonstruktionen som införs i januari 2019?

  • Taxan ska vara skälig och rättvis.
  • Avgifterna ska tydligt fördelas per vattentjänst och täcka kommunens kostnader för tjänsten.
  • Taxan ska bestå av fyra vattentjänster; dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.
  • Avgiftsskyldiga för dagvattentjänster ska vara fastighetsägare och allmän platsmarkhållare.
  • Den fasta avgiften ska grundas på storlek och kapacitet på vattenmätare.
  • Dagvattenavgift för småhus ska utgöras av en schablonavgift (oberoende av tomtyta).
  • Dagvattenavgift för övriga fastigheter baseras på storlek av tomtyta.

  

4. Varför har avgiften höjts?

Tekniska nämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en brukningstaxa som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och som återställer dagens underskott på totalt fem miljoner kronor inom en femårsperiod.


5. Hur mycket har avgiften höjts?

Brukningsavgiften höjs med åtta procent för småhus med en förbrukning på 150 kubikmeter/år och en tomt på 800 kvadratmeter.


Exempel: För en vanlig villa med en förbrukning på 150 kubikmeter har årskostnaden 2018 varit 11 056 kronor inkl. moms. För 2019 blir årsavgiften istället 11 975 kronor inkl. moms. Under förutsättning att kunden har alla fyra vattentjänsterna (dricksvatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och dagvatten gata).


6. Påverkar avgiftshöjningen även mig som driver företag i Lilla Edets kommun?

Avgiftshöjningen omfattar alla fastighetsägare som köper vattentjänster av kommunen. 


7. Varför tar kommunen ut en brukningsavgift?

Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Kostnaderna för driften påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinvesteringstakt. Kostnader inom VA-verksamheten finansieras inte via skatter.   


8. Vem bestämmer vatten- och avloppstaxan?

Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter som ska gälla.  


9. Skulle man inte kunna höja taxan succesivt under några år istället för allt på en gång?

Lilla Edets kommun har en skuld inom kollektivet vatten och avlopp som måste betalas av. Utifrån de förutsättningar som nu är kända är den beslutade taxan nödvändig redan nu. 


10. Finns det en risk att taxan höjs ytterligare under de närmaste åren?

Avgifterna ska alltid finansiera kostnaderna. Om kostnaderna ökar behöver taxan höjas. Om kostnaderna istället minskar kan taxan sänkas. Kostnader och intäkter regleras inom kollektivet.

Kostnader inom VA-verksamheten finansieras via avgifter som bestäms i en VA-taxa och inte via skatter.


11. Vad är dricksvatten?

Dricksvatten är det vatten som levereras till din vattenkran. 


12. Vad är spillvatten?

Spillvatten är ett samlingsnamn för det förorenade vattnet som kommer från toaletter, diskmaskiner, tvättmaskiner och duschar. 


13. Vad är dagvatten?

Dagvatten är ett samlingsnamn för det regn-, smält- och dräneringsvatten som behöver ledas bort från tak, gator, parker, fastigheter och andra hårdare ytor. Det rinner undan via rännstensbrunnar som bland annat finns utmed gatorna.


Det finns från och med 2019 två avgifter för dagvatten; dagvatten fastighet och dagvatten gata.


14. Vad är dagvatten fastighet?

Dagvatten fastighet betalar endast de fastigheter som har anslutit stuprör, gårdsbrunn och/eller dränering till kommunens ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken som kommunen har ansvar för. 


15. Vad är dagvatten gata?

Dagvatten gata är en avgift som betalas av fastighetsägare vid bostadsgator och vid större gator och vägar betalar väghållaren för dagvattenavledningen.


Är din fastighet inte ansluten till kommunens dagvattensystem betalar du ingen avgift för dagvatten. 


16. Varför ska jag betala för dagvatten?

Det krävs eftersom kommunen har en kostnad för att ta hand om dagvattnet. Den kostnaden behöver täckas av avgiften. 


17. Jag tar hand om mitt dagvatten själv, varför ska jag då betala?

Fastigheter kan ha en anordning som fördröjer eller infiltrerar dagvatten, till exempel en så kallad stenkista, på sin tomt men den är oftast ansluten till kommunens dagvattensystem. I dagvattentjänsten ingår även avledning av dräneringsvatten till kommunens dagvattenledning. Dräneringsvatten är grundvatten som under marken leds bort från en byggnad.


Om du har nytta av att ditt dagvatten tas omhand – då ska du även betala för det.


Dagvatten får under inga omständigheter anslutas till kommunens spillvattensystem. 


18. Om jag endast har dricksvattentjänst – vad ska jag då betala?

Då betalar du 50 procent av den fasta avgiften och 40 procent av den rörliga avgiften.


Exempel

Småhus med endast dricksvattentjänst och en förbrukning på 150 kubikmeter betalar:

Fast avgift: 4 915*0,5 = 2 458 kronor inkl. moms

Rörlig avgift: 37,5*0,4*150 kubikmeter = 2 250 kronor inkl. moms

Summa: 4 708 kronor/år inkl. moms


19. Om jag endast har spillvattentjänst– vad ska jag då betala? 

Då betalar du 50 procent av den fasta avgiften och 60 procent av den rörliga avgiften.


Exempel

Småhus med endast spillvattentjänst (antar en spillvatten-avledning på 150 kubikmeter) betalar: 

Fast avgift: 4 915*0,5 = 2 458 kronor inkl. moms

Rörlig avgift: 37,5*0,6*150 kubikmeter = 3 375 kronor inkl. moms

Summa: 5 832 kronor/år inkl. moms


20. Vart kan jag vända mig om jag har ytterligare frågor?

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Teknisk kundtjänst via tekniska@lillaedet.se eller 0520-65 97 00.


Telefontid: måndag kl. 9-12 samt onsdag-torsdag kl. 9-12.

Senast uppdaterad: 2019-04-26
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »