Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar om 2020 års brukningsavgift

Från och med 1 januari 2020 gäller ny taxa för vattentjänster - här hittar du vanliga frågor och svar.

Klicka på frågan för att se svaret

Brukningsavgifterna är vanligen uppdelade i en fast del samt en rörlig del. Den fasta avgiften för vatten och spillvatten grundar sig på storleken samt antal vattenmätare. Den rörliga avgiften baseras på vattenförbrukningen.
För dagvatten betalar alla småhus en fast avgift, men för övriga fastigheter beror avgiften på storleken på tomtyta.

I VA-taxan ingår fyra tjänster; dricksvatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och dagvatten gata, som redovisas separat på fakturan. Det innebär att du som kund tydligare kan se vilka vattentjänster du betalar för och hur mycket för varje tjänst.


Taxan ska vara skälig och rättvis.

Avgifterna ska tydligt fördelas per vattentjänst och täcka kommunens kostnader för tjänsten.

Taxan består av fyra vattentjänster; dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Avgiftsskyldiga för dagvattentjänster är fastighetsägare och allmän platsmarkhållare.

Den fasta avgiften grundas på försörjningskapacitet på vattenmätare, samt på behov för småhus.

Dagvattenavgift för småhus utgörs av en schablonavgift (oberoende av tomtyta).

Dagvattenavgift för övriga fastigheter baseras på storlek av tomtyta.Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en brukningstaxa som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och som återställer dagens underskott.


Brukningsavgiften höjs med 1,3 procent för småhus med en förbrukning på 150 kubikmeter/år och en tomt på 800 kvadratmeter.

Exempel:
För en vanlig villa med en förbrukning på 150 kubikmeter har årskostnaden 2019 varit 11 975 kronor inkl. moms.

För 2020 blir årsavgiften istället 12 130 kronor inkl. moms. Under förutsättning att kunden har alla fyra vattentjänsterna (dricksvatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och dagvatten gata).


Avgiftshöjningen omfattar alla fastighetsägare som köper vattentjänster av kommunen.


Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar.

Kostnaderna för driften påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinvesteringstakt.


Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter som ska gälla.


Dricksvatten är det vatten som levereras till din vattenkran.


Spillvatten är ett samlingsnamn för det förorenade vattnet som kommer från toaletter, diskmaskiner, tvättmaskiner och duschar.


Dagvatten är ett samlingsnamn för det regn-, smält- och dräneringsvatten som behöver ledas bort från tak, gator, parker, fastigheter och andra hårdare ytor. Det rinner undan via rännstensbrunnar som bland annat finns utmed gatorna.

Det finns från och med 2019 två avgifter för dagvatten; dagvatten fastighet och dagvatten gata.


Dagvatten fastighet betalar endast de fastigheter som har anslutit stuprör, gårdsbrunn och/eller dränering till kommunens ledningsnät.

Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken som kommunen har ansvar för.


Dagvatten gata är en avgift som betalas av fastighetsägare vid bostadsgator och vid större gator och vägar betalar väghållaren för dagvattenavledningen.


Det krävs eftersom kommunen har en kostnad för att ta hand om dagvattnet. Den kostnaden behöver täckas av avgiften.


Fastigheter kan ha en anordning som fördröjer eller infiltrerar dagvatten, till exempel en så kallad stenkista, på sin tomt men den är oftast ansluten till kommunens dagvattensystem.

I dagvattentjänsten ingår även avledning av dräneringsvatten till kommunens dagvattenledning. Dräneringsvatten är grundvatten som under marken leds bort från en byggnad.

Om du har nytta av att ditt dagvatten tas omhand – då ska du även betala för det. Dagvatten får under inga omständigheter anslutas till kommunens spillvattensystem.


Då betalar du 50 procent av den fasta avgiften och 40 procent av den rörliga avgiften.

Exempel
Småhus med endast dricksvattentjänst och en förbrukning på 150 kubikmeter betalar:
Fast avgift: 4 361*0,5 = 2 180 kronor inkl. moms
Rörlig avgift: 39,5*0,4*150 kubikmeter = 2 962 kronor inkl. moms

Summa: 5 142 kronor/år inkl. moms.


Då betalar du 50 procent av den fasta avgiften och 60 procent av den rörliga avgiften.

Exempel
Småhus med endast spillvattentjänst (antar en spillvatten-avledning på 150 kubikmeter) betalar:
Fast avgift: 4 361*0,5 = 2 180 kronor inkl. moms
Rörlig avgift: 39,7*0,6*150 kubikmeter = 3 573 kronor inkl. moms

Summa: 5 735 kronor/år inkl. moms


Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunen via va@lillaedet.se eller ringa till oss via kommunens växel, 0520-65 95 00.


Senast uppdaterad: 2020-07-10
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »