Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter 2021

För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet betala avgifter enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Från och med 1 januari 2021 gäller ny taxa för vatten och avlopp.

Här hittar du vanliga frågor och svar om den nya taxan.


Taxan består av två avgifter, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.


Ta del av hela 2021 års VA-taxa. Pdf, 291.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten och avlopp

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som tas ut när fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för anslutning av fastigheter och består huvudsakligen av utbyggnad av lokala VA-ledningar.

Anläggningsavgiften består av fyra delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

För bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggda fastigheter ska anläggningsavgift erläggas.

Anläggningsavgifter för bostadsfastighet:
Avgift utgår per fastighet medinkl. moms
en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df70 596 kr
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df61 093 kr

en avgift per m² tomtyta

51,51 kr

en avgift per lägenhet31 220 kr
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.22 805 kr
 

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverken, vattentorn och andra anläggningar.

Brukningsavgiften består av en fast avgift för vatten och spillvatten som beror på storleken av vattenmätare, en avgift för dagvatten samt en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten hushållet förbrukar.   
Fasta brukningsavgifter
VattenmätarstorlekFast avgift inkl. moms

Småhus, fast avgift vatten och spill, mätare 1 x qn 2,5

5 774 kr/år

Småhus, fast avgift vatten, mätare 1 x qn 2,5

2 714,00 kr/år

Småhus, fast avgift spill

2 448,00 kr/år

Övrig fastighet, fast avgift vatten och spill, mätare 1 x qn 2,5

8 249 kr/år

Övrig fastighet, fast avgift vatten och spill, mätare 1 x qn 6

27 659kr/år
 

Rörliga brukningsavgifter


Rörlig avgift inkl. moms

Rörlig avgift förbrukning och avledning per m³ (vatten och spill)

34,98 kr/m³

Rörlig avgift förbrukning per m³ (vatten)

13,99 kr/m³

Rörlig avgift avledning per m³ (spill) enligt schablon 150 m³ /år

16,79 kr/m³

Dagvattenavgift

Avgift inkl. moms

Dagvattenavgift småhus

1 864 kr/år

Dagvattenavgift per påbörjat 100-tal m² tomtyta

266 kr/år
Övriga VA-avgifter
 Avgift inkl. moms
Avstängning av vatten625 kr
Påsläpp av vatten efter avstängning625 kr
Avstängning eller påsläpp av vatten vid utebliven betalning625 kr
Undersökning av vattenmätaren (inget fel på mätaren)1 375 kr
Byte av vattenmätare då abonnenten är skadevållande1 625 kr

Förgävesbesök, per besök för aviserad/avtalad tid

625 kr
Timkostnader för VA-personal 625 kr
Enskilt avlopp
 Avgift
Inrättande av vattentoalett med sluten tank1 900 kr
Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten3 800 kr
Inrättande av annan avloppsanordning3 800 kr
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning1 900 kr
 

Slamtömningsavgifter


Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan du läsa mer om slamtömning.

Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.

Transport och tömningsavgift, slam

EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³styck669 kr836,25 kr
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³styck831 kr1 038,75 kr
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³styck1 043 kr1 303,75 kr
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt/m³105 kr131,25 kr
Sluten tank 0-3 m³styck669 kr836,25 kr
Sluten tank 3,1-6 m³styck831 kr1 038,75 kr
Sluten tank 6,1-9 m³styck1 043 kr1 303,75 kr
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt/m³105 kr131,25 kr
BDT-brunnstyck669 kr836,25 kr
Slamtömning utförs enligt ovanstående taxa under normal arbetstid. Cleanpipe erbjuder jourtömning utanför normal arbetstid och på helgdagar för extra avgift. För mer information om denna tjänst tar du kontakt med Cleanpipe.

Slambehandlingsavgift

Vid slamtömning tillkommer en avgift på 130 kr/m³ inklusive moms (104 kr/m³ exklusive moms) för behandling av slam.
Slamtömningsavgifter - extratjänster

EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter/5 m50 kr62,50 kr

Extrahämtning slutentank 10, tillägg på tömning slutentank. Extrahämtning sker inom 10 arbetsdagar efter beställning.

styck600 kr750 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck802 kr1 002,50 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tankstyck1 004 kr1 255 kr
Hindrad tömningstyck499 kr623,75 kr
Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs/påbörjad arbetstimme1 616 kr2 020 kr

Förändrad kostnad för tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar” från och med 1 juni 2021

Om du behöver slamtömning med kort varsel finns flera extratjänster att välja mellan. Sedan tidigare har du kunnat boka ”tömning av sluten tank inom 2 arbetsdagar” alternativt ”tömning av sluten tank inom 5 arbetsdagar” till en extra kostnad. Du har även kunnat boka tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar” utan extra kostnad. Från och med 1 juni 2021 kostar denna tjänst 750 kronor inklusive moms. Detta på grund av förändrad överenskommelse mellan Cleanpipe och Lilla Edets kommun.


Bakgrund

När nuvarande avtal skrevs mellan Cleanpipe och Lilla Edets kommun fanns inte tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar”. Då kommuninvånare senare efterfrågade en sådan tjänst gjorde kommunen och Cleanpipe en överenskommelse om att erbjuda tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar. Cleanpipe har under flera år varit generösa och utfört denna tjänst utan extra kostnad. De har nu dock kommit fram till att detta inte är långsiktigt ekonomiskt hållbart och behöver därför ta betalt även för denna tjänst. Vilket Lilla Edets kommun tycker är fullt rimligt.


Information om denna förändring skickas ut med brev till de kunder som berörs.

Senast uppdaterad: 2021-06-07
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »