En kommun fri från våld

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Därför lägger Lilla Edets kommun mycket kraft på ett långsiktigt våldsförebyggande arbete utifrån visionen ”En kommun fri från våld”.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Därför lägger Lilla Edets kommun sedan 2021 mycket kraft på ett långsiktigt våldsförebyggande arbete utifrån visionen ”En kommun fri från våld”.

Våld kan förekomma i alla typer av familjer och parrelationer. Den vanligaste formen av våld är mäns våld mot kvinnor som de har eller haft en relation med. Eftersom våldet ofta sker i hemmet under en längre period är det särskilt skadligt, både för den som utsätts för våldet och de barn som tvingas uppleva det.

Samlad kraft för förebyggande arbete

Det långsiktiga våldsförebyggande arbetet sker inom många olika kommunala verksamheter och vi samverkar både mellan verksamheter och med externa aktörer som exempelvis andra kommuner, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, regional hälso- och sjukvård samt privata skolor och förskolor som finns i kommunen.

Ju mer arbetet utvecklas kommer antalet samverkansparter att öka. Även föreningsliv och näringsliv är viktiga då både idrotts- och föreningsledare samt arbetsgivare kommer många människor inpå livet och mycket kan utspelas hos dem.

Den höga förekomsten av våld i nära relationer bidrar till en psykosocial ohälsa hos alldeles för många av våra kommuninvånare. Vilket också riskerar att få negativa konsekvenser inom många olika områden. Det är därför oerhört viktigt att vi så snabbt som möjligt lyckas bromsa denna utveckling genom att lägga mycket kraft på våldsförebyggande arbete. Inte minst på tidiga insatser.

Intensifierat arbete

Redan innan 2021 gjordes mycket för att förebygga våld, men med start 2021 intensifierades det långsiktiga arbetet.

Som en del i detta har en långsiktig plan för kommunikationsinsatser tagits fram med syfte att synliggöra förekomsten av våld samt öka kommuninvånarnas och kommunanställdas kunskap om våld. Vad som räknas som våld och hur våld tenderar att utvecklas samt vart du kan vända dig om du är i behov av stöd på grund av att du blir utsatt eller utsätter någon för våld.

Arbetet har redan gett resultat

Det långsiktiga våldsförebyggande arbetet i kombination med operativt omhändertagande av de kvinnor och barn, men också män, som på olika sätt utsätts för våld i nära relationer samt att utövare av våld kan få stöd att komma ur våldet, har gett resultat. Under 2021 har Lilla Edets kommun avancerat till plats 40 i Kvinnofridsbarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., från plats 70 i 2019 års ranking. I Kvinnofridsbarometern utvärderas och jämförs landets kommuners arbete mot våld i nära relationer. Undersökningen görs vartannat år.

Positiva förändringar syns också i den drogvaneundersökning i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet som genomfördes under våren 2022, där ungdomarna utöver frågor om användning och erfarenhet av tobak, alkohol och narkotika också svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola, skoltrivsel och familj. 2019 framkom det att 21 procent av ungdomarna i Lilla Edets kommun upplevt våld eller hot om våld i hemmet vid upprepade tillfällen. I undersökningen som gjordes 2022 är det betydligt färre, 10 procent av eleverna. Undersökningen genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma i alla relationer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld kan även förekomma inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, latent och kan ske och se ut på flera olika sätt.

Psykiskt våld

  • Att skada, skrämma, kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska, att styra eller dominera andra människor.
  • Kontroll av ekonomi och information är också en form av psykiskt våld, där den utsatta får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.
  • Att inte få träffa vänner eller andra viktiga personer.
  • Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
  • Indirekt hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
  • Förödmjukande beteende, kontroll, svartsjuka, isolering, fientligt och nedlåtande sätt.
  • Hot om att begå självmord.

Fysiskt våld

Våld som riktar sig direkt mot den andre: exempelvis slag, knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, stryptag, att gripa tag i, slå någon med ett föremål.

Sexuellt våld

  • Bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
  • ”Tjatsex”, exempelvis att man går med på sex för att säga nej skulle innebära farliga konsekvenser.
  • Försoningssex, där din partner kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, men du upplever det som ett övergrepp.

Materiellt våld

Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas och slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan exempelvis visa sig genom hotfullt kroppsspråk. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen för äldre och personer med funktionsvariation, som medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med hygien med mera.

Blå pyramid med 5 olika steg. Längst ner står texten "Kränkande bilder, blickar, skämt, kommentarer, himla med ögonen, avbryta". I nästa steg står "Knuffar, muntliga påhopp, skrämma, skuldbelägga, skamma". I den tredje pyramiddelen står "Hot, slag, sparkar, tafsande". I nästa steg står "Övergrepp, misshandel, våldtäkt". I den översta pyramidbiten står "Mord".

När lindrigt våld normaliseras är risken stor att det utvecklas till grövre våld.

Hur våld ser ut och hur våld kan utvecklas kan visualiseras i form av en pyramid. I pyramidens breda bas ser vi oönskade beteenden så som kränkande blickar, skämt och kommentarer. Det är ofta här det börjar. När detta normaliseras i exempelvis hemmiljön eller skolmiljön finns en risk för eskalering till nästa nivå. Här förekommer knuffar, muntliga påhopp samt att skrämma, skuldbelägga och skamma.

När detta i sin tur förekommit i den grad att det normaliserats riskerar våldet att klättra vidare ytterligare ett steg. Med tafsande, slag, sparkar och hot. Näst högsta nivån rymmer övergrepp, misshandel och våldtäkt. Och i pyramidens topp – mord.

Det våld som illustreras i de nedre delarna av pyramiden är de mest vanligt förekommande. Ju högre man kommer i pyramiden desto större uppmärksamhet får det.

Att normalisering av lindrigt våld medför en stor risk att våldet utvecklas till grövre våld gör det oerhört viktigt att kunskapen om våld och hur det tenderar att utvecklas finns i hela vårt samhälle. Utifrån den kunskapen blir det också tydligt att vi alla behöver hjälpas åt att sätta stopp i ett tidigt skede. Föräldrar, skol-, fritids- och förskolepersonal, idrotts- och föreningsledare, arbetskollegor och företagsledningar – listan kan göras lång eftersom den innefattar oss alla.

En vecka fri från våld

Under vecka 47, 20–24 november, deltar Lilla Edets kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”, som belyser det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Under kampanjveckan arrangeras en mängd olika aktiviteter som du är välkommen att delta i. Det bjuds in till gratis bio, föreläsningar och ljusmanifestation mot våld i nära relationer där artisten Rebecka Haak uppträder.

Veckans program hittar du här nedan. Sidan uppdateras kontinuerligt och ändringar kan ske med kort varsel, så kika gärna in här innan du ska delta på en aktivitet så att du alltid har den senaste informationen!

Mer under veckan

Under kampanjveckan hissar kommunen också ”En kommun fri från våld”-flaggor på flera platser runt om i kommunen för att uppmärksamma både det nationella initiativet och det våldsförebyggande arbete som kommunen bedriver. Budskapet kommer också synas på digitala skärmar i mataffärer, bibliotek och utmed vägar.

Om ”En vecka fri från våld”

Nationellt leds initiativet ”En vecka fri från våld” av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med initiativet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som våld i nära relationer utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskap om att våld går att förebygga. Internationellt uppmärksammas veckan under namnet Orange Week.

Hit kan du vända dig för stöd

Om du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld kan du vända dig till Lilla Edets kommuns Mottagningsgrupp Öppnas i nytt fönster. för stöd. Även du som utövar våld kan, genom att ta kontakt med Mottagningsgruppen Öppnas i nytt fönster., få stöd till att hitta en väg bort från våldet.

Om steget att söka stöd hos kommunen till en början känns för stort, finns flera olika stödjourer att vända dig till om du känner att du behöver prata med någon:

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar.

Mottagningsgruppen, Lilla Edets kommun

mottagningsgruppen@lillaedet.se

Telefon: 0520-65 96 00

Mottagningsgruppens telefontider

Måndag: kl. 8.30-17.00

Tisdag-torsdag: kl. 8.30-16.30

Fredag: kl. 8.30-15.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-12.30.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?