Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen. Länk till webbsändningen finns på lillaedet.se/KF Länk till annan webbplats.
Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Nu kan du som är kommuninvånare i Lilla Edets kommun ställa frågor direkt till politikerna i kommunfullmäktige. Din fråga behöver vi skriftligen tio dagar innan sammanträdet. Ta del av Riktlinjerna för allmänhetens frågestund i sin helhet.

 • Kallelse: Kommunfullmäktiges sammanträde


  , kl.18 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i kommunhuset, Lilla Edet. Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KF en vecka innan sammanträdet. Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:
  • Revidering av arvodesbestämmelserna med anledning av ny politisk organisation
  • Val av ledamöter och ersättare till nya nämnder från 2021
  • Revidering av förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
  • Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030

  Ja Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer319-328
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Samhällsnämnden


  Protokoll från Samhällsnämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSamhällsnämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer163-196
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Anslag/bevis: Socialnämnden


  Protokoll från Socialnämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer132-133-137-150
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Anslag/bevis: Bildningsnämnden


  Protokoll från Bildningsnämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganBildningsnämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer83-94
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Anslag/bevis: Samhällsnämnden


  Protokoll från Samhällsnämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSamhällsnämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer186 omedelbar justering
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 260.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Anslag/bevis: Socialnämnden


  Protokoll från Socialnämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer134-136
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer96-119
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Samhällsnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Samhällsnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSamhällsnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer137-170
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunfullmäktige


  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer82-97
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer296-297,310-318
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Bildningsnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganBildningsnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer43-51
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Bildningsnämnden


  Protokoll från Bildningsnämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganBildningsnämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-8
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 605.9 kB.

 • Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-4
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Kungörelse om laga kraft


  Diarienummer: KS2019/73
  Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att anta ”Detaljplan för fastigheten Lillmaden 5”, Lilla Edets kommun.
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § (2010:900).
  Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.
  Detaljplanen har följaktligen vunnit laga kraft 2020-08-07.
  Den som begär ersättning för skador på grund av genomförandet av detaljplanen, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap. måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Information om detaljplanen kan lämnas av Karin Holmström, 0520-65 96 98.
  OrganPlanerings- och exploateringsenheten
  ParagraferPBL 2010:900, 14 kap.
  Anslaget publicerades2020-08-26
  Anslaget tas ned
  2022-08-07

  Ja

 • Anslag/bevis: Kungörelse


  Underrättelse om granskning: Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet.

  Lilla Edets kommun har låtit upprätta ett förslag till Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edets kommun. Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt (PBL 2010:900, SFS 2019:412).

  Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att befintlig fastighet kan delas till två separata fastigheter och befintlig byggrätt för bostadshuset kvarstår. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Granskningstid: 30 mars 2020 – 24 april 2020.

  Förslaget finns tillgängligt på Lilla Edets kommuns webbplats. Förslaget finns också tillgängligt i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. Öppettider: måndag kl. 8-17, tisdag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

  Synpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast 24 april 2020. Synpunkter ska märkas med diarienumret KS 2019/73. Ange namn och adress eller fastighetsbeteckning, så att det framgår vem som skickat synpunkterna. I ert svar ska samtliga synpunkter som avses påverka planförslaget framgå tydligt.

  Synpunkter skickas in via e-post till kommunen@lillaedet.se. Det går även att skicka brev till: Lilla Edets kommun, Planerings- och exploateringsenheten, 463 80 Lilla Edet.

  Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, inneboende eller ny ägare etc. om handlingarna. Den som inte senast den 24 april 2020 framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

  Information om förslaget kan lämnas av Karin Holmström, 0520-659698.
  OrganPlanerings- och exploateringsenheten
  ParagraferPBL 2010:900, SFS 2019:412
  Anslaget publicerades2020-03-30
  Anslaget tas ned
  2020-04-24

  Ja

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer14-19
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 578.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad: 2020-11-23
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »