Lilla Edets kommun - startsida

Riktlinjer för allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige har 2020-10-19 beslutat om följande riktlinjer för allmänhetens frågestund:

 • Allmänhetens frågestund inleder kommunfullmäktiges sammanträde och får pågå som längst en halvtimme per tillfälle. Kommunfullmäktiges presidium får ställa in en frågestund, ändra frågestundens placering på dagordningen och flytta frågestunden till annat sammanträde om behov uppstår.

 • När ett kommunfullmäktigesammanträde kungöres och annonseras i ortstidning och på kommunens webbplats, lillaedet.se ska det alltid informeras om möjligheten att lämna frågor och att allmänhetens frågestund äger rum vid sammanträdestillfället.

 • Frågeställaren ska vara kommuninvånare i kommunen. Förtroendevalda i Lilla Edets kommun får inte ställa frågor vid frågestunden.

 • Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse och ska beröra den kommunala verksamheten. Frågan får inte beröra myndighetsutövning mot enskild eller personalärenden. Frågan ska kunna besvaras utan större utredning och bör inte behandlats vid tidigare frågestunder.

 • Frågorna får ställas till kommunfullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice ordförandena i kommunala styrelser, nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer.

 • Kommunfullmäktiges presidium avgör vem eller vilka som ska besvara frågan samt om frågan avser allmänhetens frågestund eller ska besvaras av annan instans.

 • Under frågestunden får ingen debatt mellan kommunfullmäktiges ledamöter ske.

 • Frågeställaren har rätt att närvara vid frågestunden och kan själva läsa upp sin fråga i talarstolen om hen vill och om inte kommunfullmäktiges presidium gör en annan bedömning. Om frågeställaren inte vill, gör kommunfullmäktiges presidium det. Även när frågeställaren inte närvarar läser kommunfullmäktiges presidium upp frågan.

 • Frågorna besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas gemensamt.

 • Frågan ska kunna läsas upp på maximalt två minuter. Den som besvarar frågan disponerar fem minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga på två minuter varefter den svarande får ytterligare två minuter till sitt förfogande.

 • Frågor som ställs på allmänhetens frågestund besvaras muntligt.

 • En fråga från allmänheten ska ha en tydlig avsändare; vara skriftlig, undertecknad, innehålla kontaktuppgifter och vara inkommen till kommunen senast tio dagar före sammanträdet. I brevet ska det framgå tydligt att frågan ska tas upp på allmänhetens frågestund. Frågan ska skickas in via post eller e-post till kommunen eller lämnas in till Medborgarservice i kommunhuset.
Senast uppdaterad: 2020-10-26
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »