Lilla Edets kommun - startsida

Samhällsnämnd

Samhällsnämnden ansvarar för ett brett ansvarsområde som omfattar:

 • kommunens gator, vägar, järnväg, park- och grönytor, badplatser, dammar och övriga offentliga platser
 • gestaltad livsmiljö samt hamnverksamhet
 • gaturenhållning
 • gatubelysning och skyltning
 • trafikfrågor och trafiksäkerhetsfrågor
 • tillgänglighetsfrågor
 • avfallsverksamhet
 • vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam
 • förvaltning, drift och underhåll av kommunens fasta egendom inklusive skogsinnehav
 • kostverksamhet
 • prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen
 • tobakslagen i den del som avser rökfria miljöer
 • kontroll av försäljning i detaljhandeln enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 • vad som står i annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljö
 • naturvårdsfrågor och lokal miljöövervakning
 • det som enligt lag ska fullgöras enligt plan- och bygglagen gällande bygg-, rivnings- och marklov samt anmälningsärenden, förhandsbesked, villkorsbesked och tillsyn
 • upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna platser, inklusive torghandel
 • energirådgivning
 • föreningsbidrag avseende lokaler och anläggningar
 • tillstånd med mera enligt lag om sprängämnesprekursorer
  teknisk service (t.ex. förråd, verkstäder, fordon)
 • städ- och vaktmästeriverksamhet
 • fritidsverksamhet för ungdomar
 • verksamhetsbidrag till föreningar
 • att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen och att stödja föreningars och enskildas arbete inom dessa områden
Senast uppdaterad: 2021-08-05
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »