Lilla Edets kommun - startsida

Ekonomi och budget

Lilla Edets kommun omsätter cirka 800 miljoner kronor per år. Av intäkterna kommer omkring 650 miljoner kronor från skatter och utjämningssystem.

Resten finansieras bland annat av riktade statsbidrag samt avgifter på de olika tjänster kommunen tillhandahåller, exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, renhållning samt vatten och avlopp.

Mål- och resursplan (budget)


Istället för en budget i traditionell mening använder sig Lilla Edets kommun av en styrmodell kallad Mål- och Resursplan. Planen går ut på att kommunfullmäktige fattar beslut om de mål och det ekonomiska utrymme som varje nämnd får för nästkommande år. Utifrån detta tar nämnderna fram en verksamhetsplan med nämndens mål, där bl.a. konkretiseringar av de mål som finns i Mål- och Resursplanen ingår, och fördelning av de ekonomiska resurserna.

Innan årsskiftet ska förvaltningarna fastställa en arbetsplan för det kommande året baserat på nämndens mål- och resursfördelning. På så vis är de slutliga arbetsplanerna som tjänstemännen arbetar utifrån direkt kopplade till kommunfullmäktiges mål inför verksamhetsåret.

Uppföljning


Kommunfullmäktige följer upp verksamhet och ekonomi tre gånger per år via så kallade tertialrapporter (april, augusti och december). Tertial 1 är en uppföljningsrapport, tertial 2 är ett delårsbokslut och tertial 3 redovisas i en årsredovisning.
Senast uppdaterad: 2022-04-08
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »