Förmåner och villkor

I Lilla Edets kommun ska förutsättningarna finnas för att du ska trivas och kunna göra ett bra jobb. Vi är medvetna om hur viktig en god personalpolitik är för alla medarbetare. Därför är den under ständig utveckling. Som medarbetare i Lilla Edets kommun ska du kunna uppleva arbetsglädje, trygghet, delaktighet, känsla av sammanhang, kompetensutveckling och bekräftelse för dina insatser.

På den goda arbetsplatsen fungerar medarbetarsamtalen bra, målen är tydliga samt det finns en gemensam värdegrund.

Anställningsförmåner

Nedan har vi sammanfattat de olika anställningsförmåner som finns hos oss som arbetsgivare.

Förhållandet mellan Lilla Edets kommun som arbetsgivare och dig som anställd regleras genom kommunala kollektivavtal. Det som förekommer mest är Allmänna bestämmelser (AB). Avtalet innehåller regler som handlar om skyldigheter, rättigheter, ledigheter, semester, förmåner m m. De flesta som arbetar inom kommunen är anställda tills vidare, men även tidsbegränsade anställningar förekommer. Den vanligaste tidsbegränsade anställningen är som vikarie, det vill säga att du vikarierar för en annan person som till exempel är sjuk eller föräldraledig.

Ordinarie arbetstid för administrativ personal eller motsvarande är 40 timmar per helgfri vecka. Arbetar du till exempel inom vård och omsorg är din arbetstid schemalagd över alla veckans dagar. Det finns även andra arbetstidsmått.

Kommunen har flextid för administrativ personal enligt ett lokalt flextidsavtal. Då har du möjlighet att anpassa arbetstiden efter såväl arbetsbehov som fritid i dialog med din chef.

I kommunen sätts lönen individuellt och differentierat utifrån en kommungemensam lönepolitik. Lönen och andra ersättningar som t ex övertid, ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap och färdtid betalas ut den 27:e i varje månad. Vissa månader kan lönen betalas ut tidigare beroende på hur helgdagarna inträffar under året.

Alla medarbetare som beräknas vara anställda i kommunen under tre månader på ett år kan få ett bidrag på 1000 kr. Friskvårdspengen kan användas till exempel gymkort, danskurs, yoga, promenadstavar med mera i enlighet med skatteverkets regler.

I linje med Lilla Edets kommuns hälsoprogram erbjuder kommunen olika hälsofrämjande aktiviteter under året till medarbetarna. Det kan till exempel vara föreläsningar på teman som har med hälsa och livsstil att göra, rabatterat pris på årskort på Lilla Edets träningsanläggningar, yoga- och danskurser. Målsättningen är att varje arbetsplats skall ha en medarbetare som är utbildad hälsoinspiratör med särskilt ansvar för att vara chefens och övriga medarbetares bollplank beträffande hälsa på jobbet.

Som anställd har du möjlighet vid behov att ta hjälp av den företagshälsovård som Lilla Edets kommun samarbetar med. Eftersom din chef har huvudansvaret för hälso- och arbetsmiljöfrågorna, är det din chef du involverar om du behöver besöka företagshälsovården. Din chef beställer uppdrag hos företagshälsovården i enlighet med upparbetade rutiner. Företagshälsovården erbjuder stöd, råd och hjälp från olika professioner som t ex företagsläkare, företagssköterska, psykolog, hälsoutvecklare, arbetsmiljöingenjör och beteendevetare.

Som tillsvidareanställd i Lilla Edets kommun har du möjlighet under vissa villkor att leasa en miljöbil under en treårsperiod.

Kommunen erbjuder semesterdagsväxling enligt lokalt kollektivavtal. I utbyte mot semesterdagstillägg kan extra semesterdagar erhållas

Kompetensutveckling kan gå till på olika sätt, till exempel genom utbildningar. Som medarbetare i Lilla Edets kommun deltar du i de interna och externa utbildningar som kan bli aktuella inom ditt yrkesområde och som du och din chef kommer överens om att du går på. Dessa utbildningar bekostas helt av kommunen.

Lilla Edets kommun har tecknat ett antal olika försäkringar för medarbetarna (vissa kriterier skall vara uppfyllda för att försäkringarna skall falla ut):

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) ger kompletterande ersättning om du blir sjuk längre tid än 90 dagar.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) ger ersättning om du under anställningen skulle drabbas av arbetsskada (kan t ex ge ersättning för inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller stadigvarande men).
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) som ger ersättning till anhöriga vid dödsfall. Kommunen betalar ut begravningshjälp om inget försäkringsbelopp faller ut enligt grupplivskyddet.

Som medarbetare i kommunen omfattas du av kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL. Från det att du fyllt 21 år, betalar kommunen in en pensionsavgift till din tjänstepension varje år. Du bestämmer själv hur din tjänstepension skall förvaltas. Du kan börja ta ut din pension från 61 års ålder.

Enligt lag har du vid vissa tillfällen rätt till ledighet från arbetet för att studera. Kommunen kan under vissa omständigheter medge att du får behålla lönen eller del av lönen under sådan ledighet.

Dina semesterdagar utges i enlighet med semesterlagens bestämmelser, men kommunens kollektivavtal ger dig förmånligare semestervillkor än vad lagen ger dig. Antalet semesterdagar hos oss i kommunen framgår av tabellen (inom parantes ser du antalet dagar som bara semesterlagen anger).

Semesterdagar

Ålder

- 39 år

40 - 49 år

50 år -

Semesterdagar

25 (25)

31 (25)

32 (25)

Om du blir sjuk får du sjuklön av kommunen från och med din andra sjukdag. Den första dagen är karensdag och då utgår ingen sjuklön. Längst till och med den fjortonde dagen i sjukperioden, får du behålla 80 % av din lön och vissa andra anställningsförmåner. Om du inte skulle ha rätt till sjuklön enligt lag kan du istället vara berättigad till sjukpenning från försäkringskassan. Om du skulle vara sjuk längre tid än 14 dagar får du sjuklön som är 10 % av den lön du går miste om på grund av sjukledigheten (gäller till och med dag 90 i sjukperioden). Denna kollektivavtalade förmån tillsammans med sjukpenningen från försäkringskassan ger dig en ersättning på 90 % av din lön.

Om du har varit sammanhängande anställd hos kommunen under minst 365 kalenderdagar före föräldraledigheten har du rätt till föräldrapenningstillägg. Tillägget är 10 % av ditt lönebortfall enligt kollektivavtal.

I Lilla Edets kommun är arbetstiden rökfri.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?