Lilla Edets kommun - startsida

Vår personalpolitik

I Lilla Edets kommun är personalpolitik en viktig del i vår vardag. Vår ambition är att du ska trivas och ha det bra på din arbetsplats - då gör du också ett bra jobb.

Det kommer våra kommuninvånare till godo i form av rätt och god service. Därför strävar vi efter att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring personalfrågor kopplade till de behov våra verksamheter har. Vårt utvecklingsarbete är beroende av delaktiga och lösningsfokuserade medarbetare.

Vår personalpolitik har följande utgångspunkter:

Lön och anställningsvillkor


Lilla Edets kommun ska bedriva en effektiv verksamhet utifrån politiska beslut och fastställda ramar. En av förutsättningarna för detta är tillgång till medarbetare med rätt kompetens, som trivs med sina arbetsuppgifter och är engagerade i att åstadkomma goda resultat i verksamheten. Lön och anställningsvillkor är väsentliga delar för att kunna behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare.
 
I kommunen tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att din lön ska spegla ditt ansvar och hur du bidrar till att nå målen för verksamheten utifrån en kommungemensam lönepolitik.
 
Vi eftersträvar att du som medarbetare ska känna till hur du kan påverka din lön och vilka lönekriterier som ligger till grund för hur din lön bedöms.
 
Din chef håller årliga medarbetarsamtal och lönesamtal med dig, vilka är viktiga delar av löneprocessen och utvecklingen av ditt arbete.
 
Allt i livet har sin tid. Vi ser t ex att det är viktigt att det råder balans mellan arbetsliv och privatliv och är tillmötesgående i att anpassa villkoren för dig och vad du trivs med i förhållande till verksamhetsbehoven.

Hälsa och arbetsmiljö


Medarbetarna i Lilla Edets kommun ska arbeta i en god arbetsmiljö som främjar hälsa och utveckling. Vår strategi är att kommunen som arbetsgivare ska tillhandahålla resurser att utveckla arbetsmiljön på både kort och lång sikt. Vi är varandras arbetsmiljö. Alla medarbetare behöver ta ansvar för att den psykiska, sociala och fysiska arbetsmiljön utvecklas positivt.
 
I Lilla Edets kommun ska insatser för att öka hälsan inriktas på:
 
  • ett främjande perspektiv som är inriktat på att behålla och utveckla hälsan,
  • ett förebyggande perspektiv som är inriktat på att undvika risker och ohälsa samt
  • ett rehabiliterande perspektiv som är inriktat på att behandla och lindra den skada som redan skett.

Fokus skall vara på det hälsofrämjande förhållningssättet, som bevarar, stimulerar och utvecklar en god hälsa hos medarbetarna på kort och lång sikt. Förhållningssättet innebär att möta varje människa där hon är.
 
Vi har inställningen att alla medarbetare i grunden har ett individuellt ansvar för sin egen hälsa.
 
Chefen har huvudansvaret för hälso- och arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. Framgångsrikt hälsoarbete är beroende av att varje ledare skapar förutsättningar för positiv utveckling av hälsan genom sitt aktiva stöd och engagemang.
 
Målsättningen är att det ska finnas en hälsoinspiratör på varje arbetsplats. Idag har vi nästan 50 hälsoinspiratörer som verkar som "vardagsmotorer" för att det hälsofrämjande perspektivet bejakas i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.
 
Kommunens hälsoutvecklare samordnar hälsoinspiratörernas verksamhet. Hälsoutvecklaren gör bland annat hälsoprofilbedömningar. Vidare erbjuds medarbetarna t ex olika hälsofrämjande aktiviteter som föreläsningar på temat hälsa och livsstil, rökavvänjning, viktminskningskurs, yogakurs och en frisksvårdspeng.

Ledarskap


Ledarskapet är en viktig strategisk fråga för oss. Gott ledarskap är en viktig faktor för att klara av de krav som ställs från dem vi är till för, kommuninvånarna.
 
Vi skiljer på begreppen chef och ledare. Chef kan betraktas som en formell position. Ledare är något du förtjänar att vara av dina medarbetare.
 
Ledarskapet skall präglas av kommunens värderingar professionalism, engagemang, delaktighet, samverkan och öppenhet.
 
Alla chefer skall ges förutsättningar att bli goda ledare genom tydligt formulerade mål och tydliga uppdrag.

Samverkan


Som medarbetare har du möjlighet att påverka din arbetssituation och verksamheten på din arbetsplats. Dina åsikter är viktiga för verksamhetens utveckling, både positiva och negativa. Vi vill ha en öppen dialog på våra arbetsplatser. Samverkan är därför ett viktigt ledord för att eftersträva detta. Den leder till delaktighet och att allas kunskaper, erfarenheter och åsikter kommer till användning i verksamheten och olika beslutsprocesser.

Målet med samverkan är att bidra till att skapa ett positivt arbetsklimat med en god hälsa och arbetsmiljö för att få en väl fungerande verksamhet, där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Medarbetarens inflytande är basen i samverkan.

Syftet med samverkansavtalet i Lilla Edets kommun är att alla anställda skall få möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
 
Så många frågor som möjligt skall hanteras på arbetsplatserna — av de medarbetare som är direkt berörda. Arbetsplatsträffen blir därmed ett forum av avgörande betydelse inom samverkanssystemet. Med verksamheten som utgångspunkt syftar samverkan till en integration av verksamhet, medbestämmande, hälsa och arbetsmiljö. Vid utvecklingsarbete i verksamheterna skall vi ta hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsaspekter. Alla former av diskriminering skall motverkas.

 

Senast uppdaterad: 2020-02-19
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »