OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Hur kan slussen byggas ut – fältundersökningarna fortsätter

En båt med tre personer ombord lägger till i slussen

Under våren kommer biologer, arkeologer och landskapsarkitekter att kartlägga det nya slussområdet i Lilla Edet. En del undersökningar medför buller.

I Lilla Edet har Trafikverket genomfört ljudmätningar i marken för att få en uppfattning om jordlagren och närheten till berg. Nu fortsätter fältundersökningarna. De flesta genomförs under april till juni men någon kan äga rum senare i sommar. Majoriteten av undersökningarna medför inga ljud eller störningar för närboende, men när borrprover tas kan det bli en del buller.

Poängen med undersökningarna är att lägga grunden för det vidare arbetet med slussen – vilka naturvärden måste hänsyn tas till, finns det fornlämningar och kan de i så fall flyttas, hur kan bygget bäst anpassas till markförhållandena och så vidare.

Vad är det Trafikverket ska göra?

Många olika specialister kommer att studera det framtida slussområdet för att ta reda på hur det är möjligt att bygga. Biologer identifierar värdefulla miljöer och känsliga arter, landskapsarkitekter tittar på hur det går att utforma slussanläggningen utifrån landskapet och arkeologer letar efter fornlämningar och andra kulturvärden. Grundvattennivåerna mäts också.

För att kunna planera hur Trafikverket ska ta hand om alla massor som måste grävas bort kommer miljöexperter att ta markprover. Dels bottenprover i kanalen för att upptäcka eventuella föroreningar, dels jordprover på land för att ta reda på markens geotekniska egenskaper och för att hitta eventuella föroreningar. Provtagningarna på land görs med borrbandvagnar och kan innebära en del buller.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt