OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nytänk kring gräsklippning gynnar biologisk mångfald

En äng med många blommor där en fjäril landat på ena blomman.

Förra året tog Lilla Edets kommun fram en ny plan för gräsklippning, med både gynnad biologisk mångfald och kostnadseffektivitet som vinst.

Gröna gräsmattor är vackra men ger inte insekterna någon mat – det är som en grön öken för dem. Många insektsarter är hotade, bland annat på grund av bristen på blommande örter och bra boplatser. Samtidigt är över 75 procent av världens jordbruksgrödor helt eller delvis beroende av insektspollinering.

– Vi på Lilla Edets kommun vill göra det vi kan för att öka artrikedomen och gynna pollinatörerna. Därför anpassar vi skötseln av många av kommunens gräsmattor. Genom slåtter och borttagning av växtmaterial några gånger per växtsäsong minskar näringen i jorden, vilket på sikt skapar förutsättningar för en naturlig etablering av ängsväxter, säger Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö.

Ny skötselplan av gräsytor

Den nya skötselplanen av gräsytor som togs fram förra året innebär alltså en mer varierad skötsel som gör att gräsytorna fyller fler funktioner och bidrar till en större mångfald av växter och djur. Förhoppningen är att ytorna med tiden ska vara fyllda av blommor och surrande insekter och bidra till en hållbarare kommun.

– Vi har släppt upp gräset på många håll. Det är ett sätt att hjälpa den biologiska mångfalden, såsom humlor och andra vilda arter samtidigt som det på sikt medför en ekonomisk fördel. Många andra kommuner arbetar redan såhär med ett gott resultat, säger Anna Berlin.

Ängsmarker har också anlagts på två olika platser runt om i kommunen, i Lödöse och Göta, genom avschaktning av jord, påförsel av ängsjord samt sådd av ängsväxter från den svenska floran.

Platser där människor ofta möts och använder gräsytorna, till exempel centrumnära miljöer, ytor kring lekplatser samt Ströms slottspark, klipps veckovis medan andra ytor klipps mer sällan eller aldrig. Gräset klipps också regelbundet utmed gång- och cykelvägar.

– Vi har på senare tid fått in många frågor från kommuninvånare kring gräsklippning av kommunens grönytor. Därför känns det viktigt att berätta och vara tydliga med hur vår plan ser ut.

Ett ständigt pågående arbete

Det nya arbetssättet utvärderas kontinuerligt och Anna Berlin betonar att allt är förändligt. Genom att våga tänka nytt och prova nytt så kan vi också förbättra.

– Självklart vill vi ha med oss kommuninvånarna i arbetet, tillsammans kan vi skapa den miljö vi vill ha i kommunen! Vi lyssnar till de synpunkter som kommer in, utvärderar och arbetar ständigt med att förändra och förbättra, avslutar Anna Berlin.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.