OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nytt Medborgarlöfte undertecknat

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Jenny Wester, lokalpolisområdeschef Östra Fyrbodal. De tar leende i hand över de påskrivna pappren.

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Jenny Wester, lokalpolisområdeschef Östra Fyrbodal.

I dag, fredag 20 januari, skrev Polisen och kommunen tillsammans på medborgarlöftet som gäller för 2023-2024. Det nya medborgarlöftet har bland annat fokus på trygghet och säkerhet kopplat till ungdomar och användning av A-traktorer och mopeder samt på våld i nära relationer.

Medborgarlöftet handlar om att Polisen tillsammans med kommunen ska verka för att öka tryggheten och förebygga brott. Tillsammans tar man fasta på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Under 2023-2024 kommer polisen och Lilla Edets kommun tillsammans att fokusera på:

  • Narkotika – arbeta tidigt förebyggande och uppsökande samt arbeta trygghetsskapande i den offentliga miljön.
  • Trafik – arbeta med trygghet och säkerhet kopplat till användning av A-traktorer och mopeder.
  • Skadegörelse – arbeta förebyggande mot skadegörelse på skolbyggnader.
  • Våld i nära relationer – samverka för att förhindra och förebygga brott i nära relationer.

En handlingsplan ska arbetas fram där det framgår vilka åtgärder som ska genomföras inom varje aktivitet.

Till grund för Medborgarlöftet

Materialet som ligger till grund för det nya Medborgarlöftet är Polisens trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2022, 2022 års CAN-undersökning samt Polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Polisens trygghetsundersökning genomfördes genom ett enkätutskick till slumpmässigt utvalda personer i Lilla Edets kommun. Frågorna i enkäten avhandlade områden såsom upplevelse av olika typer av problem, utsatthet för brott samt upplevd otrygghet. De problem som resultatet av undersökningen indikerade som angeläget att jobba mot var buskörningar med moped, mc och A-traktorer samt narkotikapåverkade personer utomhus.

I 2022 års CAN-undersökning, utförd av Västra Götalandsregionen tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, ses en attitydförändring bland skolungdomar i VGR gällande narkotika. Resultatet visar att riskbedömningen av narkotikabruk fortsätter att förskjutas. Uppfattningen om att det inte medför någon risk att skada sig själv genom att bruka hasch och heroin har ökat betydligt bland eleverna sedan 2016. Bland gymnasieungdomarna i Västra Götalandsregionen ses en ökning i användning av narkotika och i Lilla Edets kommun är ökningen än tydligare.

Utöver det som nämnts i ovan undersökningar framkommer det i lägesbilderna att skolor och förskolor periodvis drabbats av en ökad mängd skadegörelse.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Därför fortsätter vi nu med vårt långsiktiga arbete genom att förstärka samverkan mellan kommunen och Polisen. Vi ska tillsammans hitta former för att arbeta förebyggande, för att förhindra våld i hemmet och tidigt komma i kontakt med och erbjuda stöd och hjälp till de familjer där våld förekommer, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande.

Uppföljning av medborgarlöftet 2022

I det tidigare medborgarlöftet låg tyngdpunkten på att ta fram en gemensam lägesbild från Polisen och kommunen.

Varje år skulle en gemensam strategisk lägesbild tas fram.

Kommunen, Polisen och Edethus tar varje vecka fram en gemensam lägesbild. Ett arbete med en kommunövergripande strategisk lägesbild fortgår och beräknas vara färdig under våren 2023. I samband med detta utvecklas arbetet med kartläggning och analys inom det brottsförebyggande arbetet.

Polisen skulle motverka ordningsstörningar och skadegörelse genom polisiär närvaro på särskilt drabbade platser.

Polisen har under året haft ökad närvaro på bland annat Fuxernaområdet och biblioteket. Närvaron och lagförda individer har bidragit till en minskad skadegörelse på framför allt Fuxernaområdet, där det är tre anmälda skadegörelsebrott 2022 jämfört med 15 stycken 2021. Även skadegörelsen generellt i kommunen har minskat, cirka 150 fall 2022 jämfört med cirka 200 stycken 2021.

Kommunen skulle genomföra två trygghetsvandringar tillsammans med polis och ungdomar.

Två trygghetsvandringar utfördes under 2022, i Nygård och på Ström.

Kommunen skulle sätta upp effektbelysning i två gångtunnlar.

Effektbelysning är uppsatt i gångtunneln vid Växthuset under E45 och i tunneln vid Strömsskolan under Kungälvsvägen.

Kommunen skulle fortsätta arbetet med slyröjning längs gångstråk samt gång- och cykelbanor runt om i kommunen, samt inventera tätortsnära skogsområden.

Slyröjningsarbete pågår kontinuerligt. Någon inventering har ännu inte utförts men är fortsatt aktuell. Kommunen har en kommunekolog anställd på 40 procent som kommer att arbeta med bland annat inventeringen.

Om Medborgarlöftet

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande två åren. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och lokalsamhälle och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem. Medborgarlöften är en del av Polisens styrning.

Läs mer om Medborgarlöftet på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.