OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Arbetssätten i skolan utvecklas för bättre betygsresultat

Flicka utomhus med dator och ryggsäck.

I Lilla Edets kommun arbetar skolan med framgångsfaktorer för skolutveckling som är framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som ett led i att förbättra studieresultaten i högstadiet. Skolledning och pedagoger kommer att utveckla arbetssätten inom vissa områden med siktet inställt på högre betygsresultat.

År 2009 presenterade SKR en analys av vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner. När SKR nu jämför sina slutsatser med dagens forskningsresultat om skolutveckling, så ser man att de framgångsfaktorer som identifierades då stämmer. Framgångsfaktorerna är:

 • Utveckling av undervisningen
 • Rektors pedagogiska ledarskap
 • Koll på läget ger möjlighet till prioritering och utveckling
 • Kunskapsfokus, förväntningar och samsyn - förhållningssätt som spelar roll
 • Samarbete bidrar till stabilitet och utveckling
 • Stöd till elever sätts in och följs upp
 • Styrkedja med tydlig ansvarsfördelning och tillit

Alla punkter kräver långsiktigt och målmedvetet arbete och det finns inga genvägar, konstaterar SKR. Här krävs ett helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete för att lyckas.

Trygghet och studiero har förbättrats

I Lilla Edets kommun har kunskapsresultaten varit låga över tid. Satsningar och kraft har lagts på att skapa trygghet och studiero, vilket har gett gott resultat på just tryggheten och studieron, men inte på betygsresultaten. Höstterminen 2022 var 62,5 procent av Lilla Edets niondeklassare behöriga till gymnasiet. Snittet i riket ligger på 85 procent.

— Nu är det viktigt att lägga fokus på utvecklingsarbete med inriktning på undervisningen med siktet inställt på att elevernas betygsresultat ska förbättras, säger Karin Hallhagen Bagby, chef sektor bildning.

Arbetssätten utvecklas

I högstadiet kommer nu skolledning och pedagoger att sätta luppen över tre områden som identifierats som extra viktiga kvalitetsfaktorer med utgångspunkt i SKR:s framgångsfaktorer. Inom dessa områden kommer högstadiet framöver att se över och utveckla sina arbetssätt:

 • Stöd till elever sätts in tidigt och följs upp
 • Kommunikation och dialog med hem och vårdnadshavare
 • Stimulerande undervisning i klassrummet som utmanar och stödjer elevernas lärande

Eleverna behöver hjälp av vuxna både i skolan och i hemmet för att lyckas få bra studieresultat. Då är det viktigt att vi kan hjälpas åt på ett bra sätt kring eleven. Detta speglas i de två första punkterna. Då blir det också centralt att kommunikationen mellan skolan och hemmet fungerar på ett tillfredställande vis.

— Vi behöver också göra ett analysarbete nu och ta reda på varför elevernas studieresultat ser ut som de gör. Det är ett arbete vi måste göra tillsammans, både skolledning och pedagoger, säger Karin Hallhagen Bagby.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Utbildning och barnomsorg

Kontakt

Senaste nyheterna

 • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
 • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
 • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.