Så tycker unga i Lilla Edet om sina liv

Tre ungdomar sitter vid ett bord i en skollokal. De ser glada ut.

Under hösten 2023 fick ungdomar i årskurs 8 i grundskolan i Lilla Edets kommun svara på frågor om sin livssituation i enkäten Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Nu finns resultaten att ta del av i en rapport.

Enkäten är till för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Frågorna ger svar på hur unga ser på fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa och livstillfredsställelse, arbete och framtid. Lupp-enkäten genomförs vart tredje år och Lilla Edets kommun är en av tio kommuner i Göteborgsregionen, GR, som genomfört enkätundersökningen i årskurs 8.

Det är andra gången som Lilla Edets kommun deltar i undersökningen och det ger oss nu också möjlighet att få fram egna värdefulla mätvärden över tid.

Mer kunskap och ökad dialog med unga

Underlaget i Lupp-enkäten fungerar som ett kunskapsstöd i kommunens utvecklingsarbete inom många områden som rör unga. Enkäten är också ett verktyg för dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda politiker.

— Det är viktigt att beslut som rör unga bygger på kunskap om och från unga. Nästa steg i arbetet med Lupp är att samtala med unga om svaren och kunna fördjupa oss i resultaten. Ibland är siffrorna motstridiga och vi behöver tillsammans med ungdomarna forska lite mer i varför svaren ser ut som de gör. Ibland sticker siffrorna ut mer än snittet i Göteborgsregionen, både åt positivt och negativt håll. Då vill vi samtala och se vad som då kan särskilja oss från andra kommuner. Vad tycker unga att vi gör bra och vad kan förbättras i våra verksamheter? Den kunskapen är jätteviktig och behövs vid prioritering av insatser, säger Sofia Enström, folkhälsoutvecklare Lilla Edets kommun.

Det är både förtroendevalda och kommunens verksamheter, till exempel ungdomssamverkansgruppen, som kommer att ha fortsatt dialog med ungdomarna.

Kort om kommunens resultat

 • Mer än var fjärde årskurs 8-ungdom som bor eller går i skola i Lilla Edet tycker att det finns för lite att göra på fritiden – och nästan varannan (45 procent) upplever att de saknar fritidsaktiviteter där de bor. Detta är påtagligt fler än 2020.
 • Ungdomarna upplever att de har goda kompisrelationer, det gäller för både tjejer och killar. Där hade vi fina siffror 2020 också.
 • Många ungdomar uppger att de är intresserade av att vara med och bestämma i olika skolfrågor – men väsentligt färre att de får göra det. Över tid upplever de att de fått vara med och bestämma mer, men de önskar ändå att de hade mer inflytande.
 • Drygt var fjärde ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, en klart mindre andel än 2020 då det gällde nära hälften – men fler än då bedömer att de har möjligheter att nå fram till beslutsfattare.
 • Ungdomarnas förtroende för politiker är lägre än GR-snittet.
 • Andelen i årskurs 8 som alltid är trygga i skolan är lite mindre än 2020 – här är det killarnas andel som är mindre än 2020, som gör att den då stora könsskillnaden med mindre trygga tjejer krympt rejält.
 • Nästan varannan årskurs 8-ungdom upplever otrygghet i vardagsmiljön – tjejer i dubbelt så hög grad som killar (trots att tjejernas andel är mindre än 2020), och även i högre grad än GR-snittet. Kollektivtrafiken tycker många är otrygg.
 • Den självskattade hälsan är sämre än 2020, vilket dock bara gäller tjejer – vilket innebär att könsskillnaden i hälsa är ännu större 2023.
 • Andelen i årskurs 8 som uppger att de dricker alkohol är betydligt mindre än 2020. E-cigaretter tycks ha ersatt traditionella cigaretter, särskilt bland tjejer.
 • Nästan var femte kille uppger att han spelar om pengar minst varje månad – dubbelt så vanligt jämfört med GR-snittet.
 • Drygt var fjärde ungdom hade ett sommarjobb senaste sommaren, en större andel än GR-snittet – och en klart större andel än pandemiåret 2020. Men fler ungdomar önskar fortfarande sommarjobb.
 • 86 procent av ungdomarna uppger att de är ganska eller mycket nöjda med livet (nästan alla killar) – detta är fler än 2020.
 • Drygt 90 procent av ungdomarna ser positivt på framtiden – det är fler än 2020.
 • Drygt tre av fyra ungdomar räknar med att de kommer att läsa vidare på gymnasiet (direkt eller senare) – strax över GR-snittet, och fler än 2020.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

 • återvinningssymbol
 • Eld utomhus
 • Tre glada tjejer sitter på en parkbänk. I bakgrunden tulpaner.