En gräsklippningsstrategi som gynnar biologisk mångfald

En äng med många blommor där en fjäril landat på ena blomman.

Sedan några år tillbaka har Lilla Edets kommun en ny plan för gräsklippning, med både gynnad biologisk mångfald och kostnadseffektivitet som vinst.

Gröna gräsmattor är vackra men ger inte insekterna någon mat – det är som en grön öken för dem. Många insektsarter är hotade, bland annat på grund av bristen på blommande örter och bra boplatser. Samtidigt är över 75 procent av världens jordbruksgrödor helt eller delvis beroende av insektspollinering.

– Vi på Lilla Edets kommun vill göra det vi kan för att öka artrikedomen och gynna pollinatörerna. Därför har vi anpassat skötseln av många av kommunens gräsmattor. Genom slåtter och borttagning av växtmaterial några gånger per växtsäsong minskar näringen i jorden, vilket på sikt skapar förutsättningar för en naturlig etablering av fler blommande växter, säger Anna Berlin, chef stadsmiljöenheten.

Skötselplan av gräsytor

Skötselplanen av gräsytor innebär alltså en mer varierad skötsel som gör att gräsytorna fyller fler funktioner och bidrar till en större mångfald av växter och djur. Förhoppningen är att ytorna med tiden ska vara fyllda av blommor och surrande insekter och bidra till en mer hållbar kommun.

– Vi släpper upp gräset på många håll. Det är ett sätt att hjälpa den biologiska mångfalden, såsom humlor och andra vilda arter samtidigt som det på sikt medför en ekonomisk fördel. Även många andra kommuner arbetar på samma sätt med ett gott resultat, säger Anna Berlin.

Platser där människor ofta möts och använder gräsytorna, till exempel centrumnära miljöer, ytor kring lekplatser samt Ströms slottspark, klipps en till två gånger i veckan medan andra ytor klipps mer sällan eller aldrig. Gräset klipps också regelbundet utmed gång- och cykelvägar.

Ett ständigt pågående utvecklingsarbete

En annan faktor till en förändrad skötsel av grönytor är att kommunen behöver hushålla med de ekonomiska resurserna. En stor del av stadsmiljöenhetens budget avsedd för skötsel och utveckling av utomhusmiljöer läggs på gräsklippning.

– Stadsmiljöenheten utvecklar ständigt sina arbetsmetoder för att säkerställa att skattepengarna ska användas på bästa sätt. Genom att hålla nere kostnaderna för gräsklippning möjliggörs satsningar på att skapa attraktiva utomhusmiljöer på andra sätt, som exempelvis säsongsblommor och utvecklingen av Ströms slottspark, avslutar Anna Berlin.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
  • Midsommarstång mot blå himmel