Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-02-02
Senast uppdaterad: 2017-02-02

Arbetslösheten minskar snabbast i Lilla Edet

Arbetslösheten i Lilla Edet minskar snabbast bland Göteborgsregionens 13 kommuner. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg. Men jobbtillväxten i regionen tappar tempo och många branscher har svårt att hitta efterfrågad kompetens, något som på sikt kan hämma Göteborgsregionens tillväxt.
 
Samtidigt som konjunkturen är fortsatt stark i Göteborgsregionen är det svårt att hitta efterfrågad kompetent personal inom teknik, IT, bygg och anläggning, men också inom utbildning, vård och omsorg enligt Arbetsförmedlingen. Under året utannonserades rekordmånga tjänster med tillsvidareanställning.
 
— Det gör att jobbtillväxten tappar tempo. Om svårigheterna att hitta kompetent personal fortsätter kan det på sikt hämma regionens framtida tillväxt, säger Peter Warda, nationalekonom och analytiker på etablerings- och investeringsavdelningen på Business Region Göteborg.
 
Av Business Region Göteborgs rapport Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2017 framgår att arbetslösheten för personer i åldern 16 till 64 var 5,9 procent i Göteborgsregionen i december 2016. Regionens årsmedel landar också på 5,9 procent vilket är något lägre än Stockholmsregionens snitt på 6,1 procent och klart lägre än i Malmöregionen där arbetslösheten legat på strax över 10 procent.
 
Den totala arbetslösheten för åldersgruppen 16-64 har minskar i alla 13 kommuner i Göteborgsregionen. I Lilla Edet har den minskat med 0,7 procentenheter vilket är snabbast i regionen. Den totala arbetslösheten i Lilla Edet är 5,9 procent vilket är högre än andra kommuner i regionen förutom Göteborg enligt Business Region Göteborgs rapport som bryter ned arbetsmarknadsstatistiken på kommunnivå.
 
— Det är väldigt positivt att vi minskar arbetslösheten snabbast av kommunerna i regionen dock är den totala arbetslösheten fortfarande för hög. Men vi ser ljust på framtiden för kommunens näringsliv. Vi känner till, genom bland annat Almis tillväxtliga, att flera av företagen i kommunen har en stark tillväxt vilket gynnar arbetsmarknaden, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edet.
 
Den sjunkande arbetslösheten har förstärkt "mismatchen" på arbetsmarknaden mellan den kompetens arbetsgivare efterfrågar och den som finns att tillgå bland arbetssökande.
 
— Därför fokuserar vi på att tillsammans med andra organisationer skapa nya metoder för att snabbare och effektivare rusta de som står utan arbete. Vi behöver även fler människor som flyttar hit för att börja jobba, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom kompetensförsörjning och regionalt samarbete på Business region Göteborg.
 
Ser man till utrikes födda i regionen är arbetslösheten drygt tre gånger större jämfört med hela gruppen i ålderskategorin 16 till 64. En liknande situation finns i både Stockholmsregionen och Malmöregionen, men arbetslösheten i storstadsregionerna ligger på en klart lägre nivå än i Sverige som helhet.
 
Sverige och framförallt de tre storstadsregionerna står inför en enorm utmaning i att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden menar Peter Warda.
 
— Här behövs rejäla insatser för att minska arbetslösheten ytterligare. Bland annat behöver det införas fler snabbspår för att fortare kunna integrera de som står närmast arbetsmarknaden.
 
Läs hela Rapporten Arbetslösheten i Göteborgsregionen 2017.PDF
 
För mer information:
Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg,
031-367 62 11, peter.warda@businessregion.se

Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare Lilla Edets kommun,
0520-65 95 40, kajsa.jernqvist@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »