Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-10-01
Senast uppdaterad: 2021-10-01

Byggnation av nya slussar – nu har Trafikverket och Sjöfartsverket valt det västra alternativet i Lilla Edet

Dagens slussområde i Lilla Edet.

Dagens slussområde i Lilla Edet.

Efter att ha jämfört konsekvenser och tittat på de synpunkter som kommit in under samråden har Trafikverket och Sjöfartsverket tagit ställning till vilka alternativ de går vidare med i Lilla Edet respektive Vänersborg.

I Lilla Edet jobbar Trafikverket och Sjöfartsverket vidare med det västra alternativet

Väster om dagens sluss, på Ström-sidan, finns gott om utrymme för arbetsytor och tillgängligheten till området är bra. Vi behöver inte bygga någon ny bro då den befintliga kan behållas och därmed säkras tillgängligheten för gående och cyklister. På Inlandsön finns idag en fornlämning under marken i form av en gammal sluss och denna kan bevaras.

I Vänersborg jobbar Trafikverket och Sjöfartsverket vidare med det östra alternativet

I alternativet öster om nuvarande sluss, på Restad-sidan, behöver inga privatägda tomter lösas in och fornlämningen Bommens sluss och den äldre kanalen kan bevaras. Det blir lättare för fartyg att ta sig fram här jämfört med det västra alternativet och de temporära vägarna till det allmänna vägnätet blir korta, vilket underlättar för de transporter till och från bygget som måste ske på väg.

Synpunkter från samrådet tas med i det fortsatta arbetet

Under samråden har synpunkter inkommit och de tar Trafikverket och Sjöfartsverket med sig i sitt arbete framåt. Alla synpunkter finns sammanställda i en så kallad Samrådsredogörelse, som du hittar på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

I samrådsredogörelsen kan du ta del av alla inkomna synpunkter och hur de kommer att tas om hand.

Innan Trafikverket och Sjöfartsverket kan börja bygga de nya slussarna eller svara på exakt var inom valt område slussarna kommer att placeras, vilka fastigheter som påverkas och hur, så kvarstår en hel del arbete. Bland annat krävs tillstånd för vattenverksamhet. En sådan ansökan kommer att skickas till mark- och miljödomstolen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning där man beskriver byggets direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljö. Läs mer om processen framåt på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

De nya slussarna planeras att börja byggas 2025. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »