Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-05-24
Senast uppdaterad: 2013-06-17

Fördjupad översiktsplan Lödöse

Lilla Edets kommun arbetar med en fördjupad översiktplan (FÖP) för Lödöse. I planen redovisas ett förslag till en kommande tätortsutveckling.

Lödöses nya pendeltågstation, Lödöse Södra, innebär en enorm möjlighet för Lilla Edets kommun i stort och för Lödöse i synnerhet. En utbyggnad i anslutning till stationen möjliggör upp till 2000 nya bostäder i ett strategiskt läge i regionen. Här ska man kunna bo, arbeta och ha sin fritid, samtidigt som platsen ger mycket goda förutsättningar för pendling till både Göteborg och Trollhättan.

Prioriteringar


I den fördjupade översiktsplanen är en av proiriteringarna en utbyggnad av bostäder, kontor, handel och verksamheter. Den omgivande landsbygden med jordbruksmark, skog, tätortsnära grönområden och älven utgör mycket betydelsefulla kvaliteter som ska bevaras och utvecklas. Hit räknas rekreationsområde, Gårdaåns dalgång och nya promenadstråk och parkområden ska tillskapas.

Stationen, busshållplatser samt gång- och cykelvägar blir bärande element i uppbyggnaden av de nya områdena. Genom att lokalisera skola,handel och andra servicefunktiner i ansutning till dessa blir tåg, buss och cykel möjliga alternativ till bilen.

Här hittar du den fördjupade översiktsplanen i sin helhet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »