Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-29
Senast uppdaterad: 2021-06-29

Lilla Edets kommun får drygt en miljon från Länsstyrelsen till flertalet integrationsprojekt

Maria Nordberg, tf integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.

Pengarna ska användas till projekt kring nätverksarbete för språkutveckling och snabbare etablering av nya utlandsfödda kommuninvånare samt hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med det lokala föreningslivet.

Sammanlagt har Lilla Edets kommun nu beviljats drygt 1,1 miljoner kronor i statliga bidrag till flertalet integrationsprojekt via Länsstyrelsen.


– Vi är otroligt glada att vi blivit beviljade dessa statliga bidrag. Det innebär att vi kommer kunna genomföra nästan alla aktiviteter som vi planerat för, säger Maria Nordberg, tf integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.


Integrationsteamet planerar att använda dessa pengar bland annat för att främja föräldraskap och delaktighet och samverka med de arenor som redan finns i kommunen, som exempelvis öppna förskolan samt olika studieförbund och föreningar.


– Vi har under det senaste året exempelvis arbetat med att skapa intresse för öppna förskolan, genom samarbete med ABF, via en så kallad babygrupp där utlandsfödda föräldrar träffats och övat svenska genom lek och sång i utomhusaktiviteter. Detta arbete vill vi fördjupa, utveckla och förankra i öppna förskolans verksamhet, säger Maria Nordberg.


Med de statliga bidragen möjliggörs även en fortsättning på de föräldracirklarar som tidigare arrangerats.


– Dessa har visat sig fungera mycket bra då föräldracirklarna har stärkt deltagarnas självkänsla, självförtroende och egenmakt som aktiva och potenta föräldrar och samhällsmedborgare. I samtalen har föräldrarna fått insikter och verktyg i form av ökad kunskap om de svenska systemen, lagar, regler och normer. I dessa samtal talar vi också om hedersrelaterat förtryck, våld i familjerelationer och mänskliga rättigheter, vilket påverkar familjers framtid, jämställdhet och var och ens individuella frihet, berättar Maria Nordberg.

Hälsofrämjande aktiviteter

I samarbete med SISU Idrottsutbildarna och de lokala föreningarna har Integrationsteamet utarbetat konceptet Sportskolan. Där träffas familjer med barn från 6 år och provar tillsammans olika aktiviteter under ledning av personer från det lokala föreningslivet.


– Barn och ungdomar med utländsk bakgrund är i liten grad delaktiga i föreningslivet. Därmed går de miste om hälsofrämjande vanor och kontakter som är värdefulla för resten av livet. Vi vill öka deras möjligheter att prova på aktiviteter och inspirera till fortsatt föreningsaktivitet. I Sportskolan deltar dessutom både nyanlända familjer och svenska familjer vid varje tillfälle, vilket har varit väldigt lyckat med tanke på språkutvecklingen och nätverkandet, konstaterar Maria Nordberg.


Stödjande aktiviteter riktade till familjer med annat modersmål än svenska och som har barn med funktionsnedsättningar ska också arrangeras i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan.


– Detta är en grupp som idag saknar forum för erfarenhetsutbyte kring kulturkrockar och föreställningar om funktionsnedsättning.

Mötesplatsen NOD

I Integrationsteamets planer ryms också att skapa mötesplatsen NOD. Meningen med NOD är att involvera besökarna i aktiviteter där de kan öva svenska, arbeta med något meningsfullt för dagen och få tillgång till en plats där de kan känna sig trygga, välkomnade och där de kan få svar på frågor om hur det på det stora hela fungerar i det svenska samhället.

 

– Kärnan i NOD är att kunna mötas fysiskt och genomföra praktiska aktiviteter tillsammans, där deltagarna får vara delaktiga i att utforma aktiviteterna, säger Maria Nordberg.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »