Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-30
Senast uppdaterad: 2021-06-30

Lilla Edets kommun gör en Lex Maria-anmälan

Lilla Edets kommun gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen handlar om att det dokumenterats att ett läkemedel givits under tre dagar som endast skulle givits en gång i veckan. Man trodde att patienten fått för hög dos av läkemedlet vilket resulterade i att patienten fick åka till sjukhus.

Händelsen

Det var i början av juni i år som man trodde att en patient inom hemsjukvården fått en för hög dos av ett läkemedel av en omvårdnadspersonal. Medarbetaren hade signerat att ett läkemedel hade givits tre dagar i rad, som egentligen skulle ha givits endast en gång i veckan. Misstaget uppmärksammades omedelbart och efter att sjuksköterska varit i kontakt med läkare fick patienten åka till sjukhuset för övervakning. Patienten kunde efter utredning åka hem två dygn efter händelsen.

Vidtagna åtgärder

Ansvarig enhetschef har bland annat tagit upp händelsen i personalgruppen och påmint om rutinerna kring läkemedelshantering och delegering. Enhetschefen följer regelbundet upp att direktiven följs i dialog med all personal.


– Efter händelsen har det vidtagits flera åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen. Bland annat har den berörda medarbetarens läkemedelsdelegation dragits tillbaka tills hen gjort om de kunskapstester som finns kring delegering av läkemedel. Enhetschefen har haft samtal med den berörda medarbetaren och samtliga medarbetare på boendet har fått en ny genomgång kring medicinhantering och delegering. Verksamheten följer också regelbundet upp att rutinen för läkemedelshantering och delegering fungerar som den ska, säger Karin Arnoldsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Lilla Edets kommun.

Lex Maria

Lilla Edets kommun som vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO enligt Lex Maria. IVO ska se till att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och att vårdgivaren har genomfört de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.


Händelser som enligt utredningen bedöms ha medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada anmäls vidare till Inspektionen för vård och omsorg, av medicinskt ansvariga.


Lilla Edets kommun anser att det är viktigt att vara en transparent organisation. Därför har sektor socialtjänst i november 2020 beslutat att alltid publicera information om när en anmälan till IVO görs enligt Lex Maria eller Lex Sarah. Informationen kommer att publiceras på kommunens webbplats. Detta är den första anmälan som gjorts sedan beslutet fattats.

Kontakta gärna

Karin Arnoldsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
karin.arnoldsson@lillaedet.se
0520-65 99 03

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »