Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-10-26
Senast uppdaterad: 2021-10-26

Nu ska alla spillvattenledningar kontrolleras

Med start igår 25 oktober inleddes ett omfattande arbete med kontroll och åtgärder av samtliga spillvattenledningar i Lilla Edets kommun. Först ut att kontrolleras är ledningarna på Ström.

Lilla Edets kommun har konstaterat att flödet i spillvattenledningarna ökar extremt mycket i samband med nederbörd. Detta bedöms beror på att en del ledningar och brunnar är felkopplade eller trasiga, vilket gör att regnvattnet hamnar i fel ledningar. Detta påverkar VA-systemet negativt. Därför är det nödvändigt att identifiera var bristerna finns och att åtgärda dessa.


– Spillvatten är förorenat vatten från hushåll. Det vill säga från toalett, dusch, disk och tvätt. Spillvattenledningar och avloppsreningsverk är endast byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushållsavlopp. Den stora mängd regnvatten, så kallat tillskottsvatten, som når spillvattenledningsnätet kan leda till stor miljöpåverkan på Göta Älv och andra vattendrag och stora onödiga kostnader orsakas. Samtidigt ökar risken för översvämningar i fastigheter, säger Annelie Svensson, projektledare VA, Lilla Edets kommun.

Ledningsnätet kontrolleras etappvis

Det är både de kommunala huvudledningarna och anslutningarna till samtliga fastigheter som kontrolleras.


– Vi kollar om ledningarna är rätt kopplade och om de är hela, så att de inte bidrar med regnvatten till vårt ledningsnät, säger Annelie Svensson.


Arbetet med att undersöka och åtgärda hela ledningsnätet kommer att pågå under flera år och genomförs etappvis. Första etappen görs på Ström med start 25 oktober. Där genomförs undersökningarna av entreprenören IRG Rörinspektion på uppdrag av Lilla Edets kommun.


– De flödesmätningar som tidigare gjorts visar i vilka områden problematiken med att regnvatten hamnar i fel ledningar är som störst. Eftersom problemen visade sig vara som störst på Ström är det här vi valt att inleda arbetet med att kartlägga ledningarnas funktion och status, säger Annelie Svensson.


Plan för i vilken ordning vilka områden ska undersökas är ännu inte klart.

Så undersöks ledningarna

Vid undersökningarna utförs både filminspektion i ledningarna och anslutningskontroller. Vid anslutningskontroller på fastigheter hälls grönfärgat vatten i stuprör och brunnar samtidigt som spillvattenledningarna filmas.


– Detta grönfärgade vatten kan komma att synas i diken eller vattendrag, men är helt ofarligt och används normalt vid dessa typer av undersökningar.


Berörda fastighetsägare har fått information via brev. Dessa kommer också att informeras om undersökningarnas resultat och eventuella behov av åtgärder så snart resultaten är klara under våren.

 

– Att alla kopplingar är korrekta och ledningarna hela, så att vi får bort regnvattnet från spillvattenledningarna, är viktigt för att hela avloppsledningssystemet inklusive reningsverket ska kunna fungera som det ska. På så vis minskar också risken för källaröversvämningar. Ytterligare en vinst, när kapaciteten i både ledningsnät och reningsverk förbättras, är att fler bostadsområden kan utvecklas i kommunen i och med att vi får möjlighet att ansluta fler fastigheter till VA-systemet, konstaterar Annelie Svensson avslutningsvis.

Begreppsförklaring

Spillvatten = hushållsavlopp från wc, dusch, disk och tvätt

Dagvatten = vatten från gator, hustak, dräneringar med mera

Tillskottsvatten = regnvatten som hamnar fel och därmed belastar spillvattenledningar

Avlopp = spillvatten och dagvatten

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »