Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-06-27
Senast uppdaterad: 2018-06-27

Nya byggregler från 1 juli 2018

En ny förvaltningslag träder i kraft 1 juli 2018. Den innebär bland annat nya bestämmelser om när beslut får verkställas.

I slutet av april fattade Riksdagen beslut om en ny förvaltningslag som börjar gälla 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att beslut om bygglov, rivningslov eller marklov inte får verkställas förrän de vunnit laga kraft, så länge inget annat anges i en annan lag eller förordning.

Att en dom eller ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga.

Påbörja åtgärden först fyra veckor efter delgivning i Post- och Inrikes Tidningar

På grund av den nya förvaltningslagen kommer det även att införas nya regler i plan- och bygglagen, PBL, som särskilt reglerar verkställande av lovbeslut.

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Skillnaden med den nya lagstiftningen

Tidigare fanns möjligheten att beslut om bygglov, rivningslov eller marklov verkställdes direkt. Så är inte fallet från och med 1 juli 2018. Istället kommer beslut inte få påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts, trots att ett startbesked har givits.

Det innebär i praktiken att 4–5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ett beslut är fattat, oavsett om ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt. Däremot kan åtgärden påbörjas även om beslutet inte vunnit laga kraft. Det görs på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas vid en överklagan.

Tanken med den nya förvaltningslagen är att byggherren lättare ska kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan byggherren avgör om han eller hon ska påbörja åtgärden. Det ska även underlätta för eventuella klaganden.

Mer information om lagändringen finns att läsa på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »