Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-10-08
Senast uppdaterad: 2021-10-08

Ny plan för framtida VA-försörjning

Igår, 7 oktober, beslutade samhällsnämnden i Lilla Edets kommun om en ny plan för försörjningen av vatten och avlopp. Förslaget är att befintliga anläggningar ska utvecklas och så småningom ska nya anläggningar uppföras i egen regi.

Samhällsnämnden beslutade 7 oktober att framtida VA-försörjning ska ske genom att utveckla befintliga anläggningar samt så småningom uppföra nya anläggningar i egen regi. Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige ska upphäva tidigare beslut vad gäller VA-försörjning från Gryaab och Trollhättan.

 

För att möta behov och ge rätt förutsättningar att utveckla kommunens anläggningar behöver investeringsramen för 2022 öka med 10 miljoner för investeringar på ledningsnät samt 5 miljoner för investeringar på dricksvattenanläggningar, konstaterar VA-enheten. Därför föreslår samhällsnämnden att kommunfullmäktige ska godkänna en reviderad investeringsram för 2022.

Ny plan som följer kommunens behov

Utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut har planen för avloppsförsörjningen inneburit att ansluta mot Gryaab. Fram tills augusti 2020, då det stod klart att medlemskap i Gryaab inte var möjligt på grund av Gryaabs miljötillstånd. För framtida dricksvattenförsörjning har Lilla Edets kommun arbetat för ett samarbete med Trollhättan som innebar köp av dricksvatten från Trollhättan. I juni 2021 beslutades att avbryta samarbetet med Trollhättan på grund av svårigheter med tillstånd för ledningsförläggning, risker samt höga kostnader.

 

En ny plan har utarbetats för framtida VA-försörjning. Planen innebär att utveckla befintliga anläggningar samt uppföra nya anläggningar i egen regi.

 

– Detta är en väl genomarbetad plan som följer behoven enligt framtagna befolkningsprognoser samt lagstiftning och myndighetskrav för både vatten och avlopp. VA-enheten arbetar utifrån en modell där rätt investering görs i rätt tid utifrån kommunens behov. Investeringsplanen för framtida VA-försörjning har reviderats efter ändrade förutsättningar samt akuta behov, säger Franz Wallebäck, chef för VA-enheten.

Nödvändiga investeringar

Att åtgärder inom vatten- och avloppsförsörjningen genomförs utifrån kommunens behov är viktigt för att inte denna ska utgöra en begränsande faktor för kommunens exploateringsplaner samt inflyttningstakten. VA-investeringarna kommer med denna nya inriktning totalt sett vara ungefär lika stora som med tidigare inriktningsbeslut. Skillnaden är att de stora investeringsvolymerna kan ske senare i tid vilket är gynnsamt utifrån att antalet kommuninvånare, och därmed abonnenter, då ökat enligt prognoserna.

 

– Investering på befintligt vattenverk är direkt kopplat till behovet av att klara vattenförsörjningen i kommunen nu och för planerad utbyggnation. Investeringar på reningsverk behöver göras för att uppfylla krav i miljötillstånd nu och för planerad utbyggnation. Det finns annars även risk för kostsamma tvångsåtgärder och föreläggande om vite från länsstyrelsen ifall vi inte uppfyller alla krav i miljötillståndet. Även ledningsnät behöver åtgärdas då dess status är starkt kopplat till utsläppsvärden på reningsverk, kapacitet på våra anläggningar samt driftkostnad. Dålig status på ledningsnät innebär helt enkelt ökade risker och ökade driftkostnader på totalen, säger Franz Wallebäck.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »