Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-02-11
Senast uppdaterad: 2020-02-20

Preliminärt bokslut för 2019

Årets resultat uppgår preliminärt till -15,6 mnkr vilket är 23,7 mnkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamheten med 5,0 mnkr. Verksamhetens nettokostnader visar en ökning från föregående år med 5,7 procent. Skatteintäkterna och statsbidragen ökar med 2,7 procent jämfört med föregående år.

Resultatet är preliminärt och inte granskat av revisorerna.

Årets resultat, belopp i miljoner kronor


Bokslut 2019

Budget 2019

Avvikelse 2019

Bokslut 2018

Verksamhetens nettokostnader

-843,7

-814,7

-28,9

-789,3

Skatteintäkter och kommunal utjämning

828,9

825,9

3,0

807,3

Finansnetto

-0,8

-3,0

2,2

-1,4

Årets resultat

-15,6

8,1

-23,7

7,6

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar uppgår till 36,6 mnkr. (f. år 37,7 mnkr) varav 21,8 mnkr avser den skattefinansierade verksamheten och 14,8 mnkr avser investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten

Soliditet

Kommunens soliditet har försämrats med 2,3 procentenheter till 19,1 procent vilket till största delen beror på det negativa resultatet. Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtagande, har försämrats med 2,1 procentenheter och uppgår till -20,9 procent vid årets slut.

Nämndernas verksamhet

Den egentliga nämndeverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget med -34,8 mnkr vilket är 22 mnkr sämre än föregående år. De största negativa avvikelserna återfinns inom utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och individnämnden. För utbildningsnämnden är underskottet hänförligt till framförallt ökade kostnader för köpta platser inom grundskolan och gymnasiet. Budgetavvikelsen inom omsorgsnämnden återfinns inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten. För individnämnden är det externa placeringar av barn och ungdomar som står för den största avvikelsen.

Budgetavvikelse, belopp i miljoner kronor

Nämnd

Avvikelse

Fullmäktige/revision

0,1

Kommunstyrelsen

-2,7

Överförmyndarnämnden

0,3

Individnämnden

-8,6

Omsorgsnämnden

-11,5

Utbildningsnämnden

-17,1

Kultur- och fritidsnämnden

0,2

Tekniska nämnden

2,8

Miljö- och byggnämnden

1,7

Avgiftsverksamheten

0,0

Summa nämnder

-34,8

 

Vid frågor, kontakta ekonomichef Jörgen Karlsson, telefon: 0520-65 95 79

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »