Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-22
Senast uppdaterad: 2021-04-22

Så tycker unga i Lilla Edet om sina liv

Under hösten 2020 fick ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet svara på frågor om sin livssituation i enkäten Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Nu finns resultaten att ta del av i en rapport.

Enkäten är till för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och är framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Frågorna ger svar på hur unga ser på fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa och livstillfredsställelse, arbete och framtid. Lupp-enkäten genomförs vart tredje år och Lilla Edets kommun är en av nio kommuner i Göteborgsregionen, GR, som genomfört enkätundersökningen.


I år är första gången som Lilla Edets kommun deltar i undersökningen, men tanken är att även delta i kommande Lupp-undersökningar och på så sätt skaffa mätvärden över tid och kunna identifiera behovsområden.

Mer kunskap och ökad dialog med unga

Underlaget i Lupp-enkäten ska fungera som ett kunskapsstöd i kommunens utvecklingsarbete inom många områden som rör unga. Enkäten är också ett verktyg för dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker.


Lupp-undersökningen där ungdomarna själva svarat kompletterar på ett värdefullt sätt den sociala kartläggningen som Lilla Edets kommun också genomförde under 2020. Tyvärr redovisas inte årskurs 2 i gymnasiet i rapporten. Orsaken är för låg svarsfrekvens på endast 16 procent.


— Det är viktigt att beslut som rör unga bygger på kunskap om och från unga. Nästa steg i arbetet med LUPP är att samtala med unga om svaren och hur vi i fortsättningen kan hålla dialog. I samtalen kommer vi också att inkludera unga som valt att inte svara på enkäten för att se vad vi kan förbättra inför nästa undersökning. Varje svar är viktigt och blir en del i resultatet. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre tillförlitlighet - det behövs vid prioritering av insatser, säger folkhälsoutvecklare Sofia Enström.

Kort om resultaten

Vill vara med och påverka

Ungefär hälften av alla åk 8-ungdomar uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Tjejer visar lite mer intresse för detta än killar, även om killarna i kommunen vill påverka i högre grad än snittet inom GR.


Skolan

Det finns ett stort intresse bland åk 8-ungdomar att vara med och bestämma mer i olika skolfrågor. Det gäller särskilt hur man arbetar och läxorna, som grovt räknat tre av fyra vill vara med och bestämma om. Mer än hälften svarar samma sak gällande vad de får lära sig, maten, schemat, proven, regler och skolmiljön inne.


Ungefär tre av fyra åk 8-ungdomar tycker att skolundervisningen är ganska eller mycket bra. Killarna tycker detta i något högre grad än tjejerna.


Två av tre ungdomar är nöjda med möjligheten att få hjälp eller stöd vid behov, detta är ett lägre resultat än genomsnittet inom GR.


Endast tre av tio ungdomar uppger att de alltid är trygga i skolan. Bland tjejer är det bara två av tio. Även detta är lägre än GR-genomsnittet.


Ungas hälsa

Sju av tio åk 8-ungdomar beskriver sin hälsa som ganska eller mycket bra. Tjejerna upplever generellt en sämre hälsa än killarna. Könsskillnaden är extra tydlig när det kommer till rapportering av hälsobesvär. Ungefär dubbelt så stor andel tjejer som killar, 87 mot 41 procent, uppger att de har någon typ av regelbundna hälsobesvär – huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet/deppighet och/eller sömnproblem – minst flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Könsskillnaderna i hälsa är varken nya eller unika för Lilla Edets kommun, men är något mer negativa än jämfört med GR-snittet.


Sex av tio åk 8-ungdomar uppger att de tränar flera gånger i veckan. Tre av tio uppger att de gör det som oftast några gånger i månaden. Här räknas träningen både i skolan och på fritiden. Tjejer tränar mindre än killar och snittet för träningen både ofta och mer sällan är påtagligt lägre än GR-genomsnittet.


Var fjärde ungdom uppger att hen minst någon gång i månaden dricker alkohol - fler tjejer än killar. Det är också en större andel än GR-snittet.


Våldsutsatthet och otrygghet

Ungefär fyra av tio ungdomar uppger att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott, främst anges hot och stöld. Hälften av ungdomarna upplever också otrygghet i vardagsmiljön.


Ett sämre liv under coronapandemin

Vad gäller livet som helhet uppger ungefär var fjärde åk 8-ungdom att det blivit sämre jämfört med hur det var innan coronapandemin. Könsskillnaderna är stora och bland tjejerna svarar 45 procent att det blivit sämre mot 7 procent av killarna. I GR ses samma mönster, men det är en större skillnad i Lilla Edets kommun i jämförelse med GR-snittet.


Det område där flest upplever försämringar är möjligheten till extrajobb. Därefter är rangordningen fritiden, psykiska hälsan, kompisumgänget, livet som helhet, skolsituationen och den fysiska hälsan.


På frågan om familjerelationer och familjens ekonomi är det ungefär 15 procent som svarar att detta har försämrats. Men 17 procent uppfattar tvärtom att både familjens ekonomi, familjerelationer och den fysiska hälsan har förändrats till det bättre under pandemin.

Om LUPP 2020

Göteborgsregionen, FoU i Väst, bidrar med samordning, analys och rapportskrivning. Läs mer om Lupp-samverkan i Göteborgsregionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


De lokala rapporterna kommer att följas upp av en fördjupande och mer detaljerad analysrapport baserad på det sammantagna enkätunderlaget från de nio kommuner i Göteborgsregionen som genomfört Lupp 2020.


Läs Lupp-rapporten för Lilla Edets kommun. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »