Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-10-25
Senast uppdaterad: 2017-10-25

Skred i fokus under ministerbesöket

Isabella Lövin

Från vänster: Kommunchef Lena Palm, lokalpolitiker Tommy Nilzen (MP), Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister samt Tea Cole från Ramböll, kommunens samarbetspartner i skredfrågor.

Igår, tisdag 24 oktober, besökte Isabella Lövin, ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, Lilla Edets kommun. På agendan stod förändrat klimat med fokus på skred längs med Göta älv.

Tea Cole från Ramböll, kommunens samarbetspartner i skredfrågor, gav ministern en beskrivning om problematiken kring gällande lagstiftning, ansvar, finansiering samt uppföljning för skredhöjande åtgärder längs älven. Dessa tillsammans utgör ett hinder för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Lilla Edets kommun menar att med så många samhällsintressen utmed älven, som främst berör intressenter utanför kommunen, bör ansvaret ligga på statlig nivå. Kommunen framförde också att ersättningsnivåerna behöver förändras och bekostas i sin helhet av staten.– Efter att ha arbetet med skredsfrågor under flera års tid är det positivt att äntligen få möjlighet till en direktdialog med ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Vi har fått framfört den problematik som vi ser kring ansvarsfrågan och lagstiftningen, säger Lena Palm, kommunchef i Lilla Edets kommun.
Isabella Lövin tog till sig problembilden och informerade om den satsning regeringen gör genom att tillsätta Göta älvdelegationen som inrättas vid SGI, Statens Geotekniska Institut.
– 461 miljoner satsar regeringen under en tre års period för att skredsäkra Göta älv. SGI har fått uppdraget av regeringen och ska inrätta en delegation vid myndigheten för arbetet, säger Isabella Lövin, ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.– Besöket i Lilla Edet har gett en insikt i komplexiteten och hindren med att genomföra stabilitetshöjande åtgärder på grund av gällande lagstiftning och oklarheter i ansvarsfrågan, avslutar Lövin.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »