Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-09-18
Senast uppdaterad: 2018-09-17

Stor satsning på kommunens unga invånare

Leif Gardtman, bildningsförvaltningschef, Lilla Edets kommun.

Nu satsar Lilla Edets kommun på att anställa ungdomscoacher och en uppstart av Lilla Edet fritid.

Som ett första steg i uppstarten av Lilla Edet fritid anställs fyra ungdomscoacher. Tre av dem påbörjade sitt arbete innan skolstarten i augusti respektive i början av september. Den fjärde börjar senast i januari 2019.

– Ungdomscoacherna ska jobba med och för ungdomarna både under skoltid och fritid. Allt från att möta upp i uppehållsrummet på skolan till att möjliggöra olika aktiviteter som ungdomarna önskar på fritidsgården. Det kan även handla om att vara med och arrangera större evenemang, som exempelvis en ungdomsfestival. För inom ramen för Lilla Edet fritid är i princip allt möjligt, så länge det utgår från ungdomarnas behov, konstaterar Leif Gardtman, bildningsförvaltningschef.

Bland de tre ungdomscoacher som hittills anställts finns både skillnader och likheter.

– Vi är i behov av en bredd och det har vi fått när det gäller ålder, kön och bakgrund. Det som förenar dessa personer är ett brinnande intresse för ungdomars vardag.

Fritidsgård med kommunal ryggrad

Ungdomscoacherna ska utgöra ryggraden i Lilla Edet fritids verksamhet och kommer att samverka med en mängd andra verksamheter som skolan (inte minst elevhälsan), individ- och familjeomsorgen samt föreningslivet. Även kultur och fritids verksamheter som bibliotek, kulturskola och kultursamordnare kommer vara aktiva medspelare.

Som en del av satsningen på Lilla Edet fritid ska också en fritidsgård skapas.

– I lämplig lokal startar vi snart upp en kommunal fritidsgård, ledd av våra fyra ungdomscoacher i samverkan med föreningslivet. Vi eftersträvar nu att genomföra den här satsningen tillsammans med ungdomarna. Det är oerhört viktigt, menar Leif Gardtman.

Trygghet och en meningsfull fritid

Förutom att bidra till en meningsfull fritid för kommunens ungdomar jobbar kommunen för att arbetet inom Lilla Edet fritid ska ge en trygghetsskapande effekt. Vilket inte minst ska bidra till en förbättrad övergång från mellanstadiet till högstadiet.

– Dels genom en ökad vuxennärvaro, som efterfrågas i hög grad av våra unga idag.

Och genom att eleverna i årskurs sex får chans att lära känna ungdomscoacherna på fritidsgården, vilket ger dem extra trygghet när de sedan träffas i uppehållsrum och korridorer på högstadiet.

– Det politiska uppdraget är att skapa trygghet och studiero. För att uppnå detta letar vi inte efter en enskild metod att tillämpa utan utgår från en idé om att detta är möjligt. Vi ska göra en massa olika saker som ökar tryggheten och studieron. För detta använder vi hela verktygslådan och Lilla Edet fritid är ett av verktygen vi använder när vi jobbar mot vår idé. Genom att vi jobbar med att skapa trygghet och studiero får vi förbättrade studieresultat som en effekt. För det är på det sättet vi kan närma oss ett lustfyllt lärande, säger Leif Gardtman.

Eftersträvar vidgad målgrupp

Inom ramen för Lilla Edet fritid riktar kommunen till en början in sig på unga i åldern 13-16 år.

– Det beror på att en stor del av de pengar som finansierar satsningen är knutna till grundskolan. Så fort det låter sig göras planerar vi att bredda Lilla Edet fritids målgrupp till 13-20 år, vilket är det vanliga, säger Leif Gardtman.

Undersöker möjligheterna även i Lödöse

Den satsning som är aktuell just nu är i Lilla Edet eftersom det är där högstadiet finns. Men Leif Gardtman undersöker möjligheten att även starta upp någon form av verksamhet i till exempelvis Lödöse längre fram.

– Där för jag dialog med bland annat föreningslivet. Ett alternativ skulle kunna vara att föreningslivet i Lödöse startar en fritidsgårdsverksamhet som vi från kommunalt håll förstärker med personal. Vi måste se till att det finns något för alla i det vi gör, men inte sprida ut det så mycket att det inte upplevs som någon förändring. Därför måste vi hitta en balans i detta. Och framför allt måste vi lyssna på våra ungdomar så att vi hela tiden utgår från rätt behov.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »