Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-03-12
Senast uppdaterad: 2021-03-15

Ungdomssamverkansgruppen arbetar våldsförebyggande för ungdomar

Ungdomssamverkansgruppen på trappan till kommunhuset.

Ungdomssamverkansgruppen är en grupp som består av personal från olika kommunala verksamheter, Ungdomsmottagningen i Lilla Edet via Västra Götalandsregionen samt den fristående skolan Nya Skolan i Lilla Edet. Gruppen arbetar med kommunens ungdomar mellan 13-25 år, med fokus på våldsprevention och hälsa.

Ungdomssamverkansgruppen har funnits i sin nuvarande konstellation i cirka två år och att kommunen och en fristående skola samarbetar så tätt med Västra Götalandsregionen gör samarbetet unikt. Representerade från kommunens håll finns socialtjänsten, familjepedagoger, skolkurator årskurs 7-9, ungdomscoach, studie- och yrkesvägledare och ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret.
Förra året hade ungdomssamverkansgruppen fokus på våldsprevention, ett arbete som är prioriterat i kommunen och där arbete pågår i olika konstellationer.

Ungdomssamverkansgruppen träffas två gånger per termin, men fokus är inte att prata utan att anordna verkstad, nå ut och göra skillnad för ungdomarna i kommunen. Gruppen vänder sig till ungdomar och vårdnadshavare samt pedagoger utifrån sina professioner.

Allt arbete som gruppen gör sker inom befintliga resurser, även om de också själva sökt och erhållit medel från Länsstyrelsen Västra Götaland. Medlemmarna i gruppen upplever att det finns en god stöttning från deras respektive chefer att få avsatt tid för att kunna prioritera arbetet.

— Vi upplever alla att cheferna är eniga om att det finns stora vinster att arbeta våldspreventivt, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare på individ- och familjeomsorgen.

Arbetar med Machofabriken

Under 2020 har gruppen arbetat med Machofabriken riktat mot alla kommunens elever i årskurs 7. Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga, som också är kopplat till årskursens värdegrundsarbete. I begreppet våld ingår inte bara fysiskt våld, utan det innefattar också psykiskt våld, sexuellt våld, hot och tvång. Materialet från Machofabriken består av filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör starten på ifrågasättande av begränsande och destruktiva killnormer. Materialet är också gjort för lärare, ungdomscoacher och andra som arbetar med unga. Pedagoger som arbetar på högstadiet har också samtalat kring strategier för att förebygga våld och vilka metoder man kan använda under och efter en våldsam situation.

— Bara för man är vuxen tänker och agerar man inte likadant. De här samtalen har också fungerat som ett forum kring att skapa samsyn och kanske omvärdera sina tankar på var gränserna går och vad som är okej eller inte, säger Elisabeth Persson, gruppledare för ungdomsteamet på kultur- och fritidsenheten.

Värdegrundsarbetet tillsammans med årskurs 7 är tänkt att vara en del av årshjulet. Eleverna samtalar utifrån ett diskussionsmaterial med filmer tillsammans med pedagoger och medlemmar från ungdomssamverkansgruppen.

I år är prevention av sexuellt våld i fokus

I år utvidgas konceptet och gruppen kommer att fokusera på prevention av sexuellt våld, eftersom de ser ett behov av att samtala med ungdomar extra kring det. Ungdomar exponeras av material på sociala medier och gränsdragningar för vad som är okej tänjs lätt när sexuellt våld sakta kan bli normaliserat:

— Många ungdomar talar inte om sex med sina föräldrar eller andra vuxna. Det är tabu och pinsamt, så ofta sitter ungdomarna själva med frågorna de har. Men bjuder man som vuxen in till samtal om det, så har man öppnat dörren till att prata om det. Det kan handla om att diskutera kring vad som är okej och inte och att prata om gränsdragningar som man själv bestämmer sig för, säger Emma Hinnersson, kurator på Ungdomsmottagningen.

 

Skolkurator 7-9 kommer under hösten att påbörja samtal SEXIT med samtliga elever i årskurs 8. Detta är ett komplement till skolsköterskans hälsosamtal.

Vänder sig till både ungdomar och vårdnadshavare

Ungdomssamverkansgruppen kommer att anordna fokuskvällar på temat sexuellt våld för ungdomar på fritidsgården Kosmos när pandemiläget åter tillåter det. För vårdnadshavare kommer det att bli en föreläsning om ämnet sexuellt våld tillsammans med Tjejjouren Väst. Då kommer man att ta upp frågor som: Vad är våld? Vad är sexuellt våld? Vad är digitalt våld? Hur påverkar de negativa könsrollerna synen på sex? Datumet för föreläsningen är ännu inte spikat, men håll utkik längre fram på lillaedet.se/evenemang.

Två digitala föräldracaféer erbjuds även under våren. Föräldracaféerna är ett tillfälle för vårdnadshavare att träffa andra vårdnadshavare och professionella utifrån ett speciellt tema. Ett av vårens tillfällen handlar om våld och det andra om droger. Vid dessa tillfällen medverkar också polisen som en samtalsaktör.

 

Håll också utkik efter en digital drogföreläsning som nu planeras under vecka 17! Den vänder sig till vårdnadshavare.

 

— Det är så bra att kunna få tillgång till varandras arenor! Man bygger broar mellan verksamheter och synliggör samtidigt servicen vi erbjuder för invånarna. Det är alltid lättare och mer avdramatiserat att ta kontakt med till exempel ungdomsmottagningen om man har ett ansikte på någon där och har fått en bild av vad vi kan erbjuda. Vi finns ju där för invånarna och vill ha kontakt, säger Emma Hinnersson.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »