Lilla Edets kommun - startsida

Ekonomiskt bistånd, över 25 år

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd, bland annat i form av försörjningsstöd.

Vem får ekonomiskt bistånd?


För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du ha ett faktiskt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan till exempel vara inkomst genom arbete, genom föräldrars underhållsskyldighet eller genom egna tillgångar. Du måste också söka de bidrag och ersättningar som finns innan du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan du arbeta måste du aktivt söka arbete och ta ett arbete som du blir anvisad. Detta gäller i första hand heltidsarbete. Det ingår att delta i den verksamhet som ordnas för arbetslösa.

Om du normalt har goda inkomster, men har sämre inkomster en enstaka månad är det inte säkert att du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Hur mycket får man?


Bidraget ska ge dig en "skälig levnadsnivå". Det är ungefär samma som vad en låginkomsttagare har råd med.

Det finns en riksnorm länk till annan webbplats som är avsedd att täcka de vanligaste levnadskostnader som till exempel livsmedel, förbrukningsvaror, kläder, telefon och TV-avgift.

Utöver riksnormen beräknas försörjningsstöd till skälig kostnad för:
• boende
• hushållsel
• hemförsäkring
• arbetsresor
• medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Med bistånd till livsföring i övrigt avses till exempel skälig kostnad för:
• läkarvård och medicin
• tandvård
• glasögon
• flyttkostnad
• hemutrustning

Inkomster och tillgångar


Alla pengar som du och din familj får och kan förfoga över räknas normalt som inkomst. Dessa ska redovisas när du ansöker om försörjningsstöd. Även spelvinster, överskjutande skatt och arv måste redovisas. Tillgångar på banken och andra tillgångar minskar bidraget.

Anmäl förändringar


Alla förändringar av inkomster och förhållanden i övrigt måste du meddela till socialkontoret under den tiden du får ekonomiskt bistånd. Om du medvetet lämnar ofullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter kommer du att polisanmälas och kan då åtalas för bedrägeri.

Överklagan


Om du får avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Du måste överklaga senast tre veckor efter att du har fått beslutet. Vill du ha hjälp med att överklaga kan du kontakta din socialsekreterare.

Registrering och sekretess


Du som får beslut om ekonomiskt bistånd blir registrerad i socialregistret. All personal på socialkontoret har tystnadsplikt. Inga uppgifter om dig får lämnas ut till obehöriga. Du har själv rätt att få läsa din akt och lämna synpunkter på de utredningar som har gjorts om dig.

Nybesök


Kontakta oss på vår telefontid, se högerspalten. Då tar vi de första uppgifterna om dig och informerar om vad du behöver lämna in för att vi ska kunna utreda om du har rätt att få ekonomiskt bistånd. När du har lämnat in det som behövs får du en tid för ett personligt möte.

Exempel på handlingar som kan behöva lämnas in med din ansökan:
• legitimation
• kontoöversikt från bank där det syns vilka konton du har
   (detta gäller även om du bara har ett konto)
• kontoutdrag från bank som visar de senaste tre månaderna (alla konton)
• hyreskontrakt och hyresavi
• uppgifter om lån och drift om du bor i egen fastighet eller bostadsrätt
• specifikation på alla inkomster de senaste tre månaderna, till exempel lön, pension
  eller A-kassa
• senaste slutskattesedeln
• kvitto på betalda hyror och andra räkningar
• handlingsplan från arbetsförmedlingen
• andra uppgifter som kan vara viktiga, till exempel anställningsbevis och läkarintyg

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan eller om det är något du inte förstår är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2019-06-10
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »