Lilla Edets kommun - startsida

Drogvaneundersökning

Undersökningarna följer och belyser ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Den insamlade informationen ger också möjligheter att bland annat göra mer detaljerade analyser av konsumtionsmönster samt se samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer.

I Sverige har regelbundna drogvaneundersökningar genomförts av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, sedan 1971 bland elever i årskurs 9 och sedan 2004 även elever i gymnasiet årskurs 2.

Drogvaneundersökningar i Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun har i egen regi genomfört drogvaneundersökningar var tredje år sedan början av 2000-talet. Svarsfrekvensen har genomgående varit hög. Sedan 2013 genomförs drogvaneundersökningen av CAN i samarbete med kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Om 2016 års undersökning

Vårens resultat är ett sätt att få grepp om ungdomars vanor när det gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det ger dock inga svar på varför det ser ut som det gör. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomars vanor på det här området styrs av många olika faktorer som tillgång, lokal kultur, föräldrars inställning, vilken ekonomi man har, egna attityder och mycket mera.Eftersom undersökningsmaterialet är relativt litet, måste skillnaderna mellan kommuner och över tid tolkas försiktigt. Mindre förändringar och skillnader kan bero på tillfälligheter. Undersökningen ska också ses som ett komplement till andra undersökningar och är viktiga i det förbyggande arbete som ständigt pågår.Vid undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna inte myndiga. Ändå får många tag på tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar. Alkohol får de tag på genom kompisar, kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina egna föräldrar. Det har skett en minskning från 46% till 23% bland Lilla Edets 17-åringar som uppger att de en eller flera gånger blivit serverad alkohol på restaurang/pub i Sverige före sin 18-årsdag. Statistiken visar att ungdomars möjligheter att få tag på narkotiska preparat har ökat.

Alkohol

En ökad andel av kommunens 15-åringar uppger att de någon gång de senaste tolv månderna druckit alkohol medan vi ser en tydlig minskning bland kommunens 17-åringar. Vi ser också en minskning av intensivkonsumentionen bland våra unga. Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland ungdomar som av sina föräldrar blivit bjudna på alkohol. Föräldrar bjuder i mindre utstäckning sina barn på alkohol. Det visar att de nationella upplysningskampanjer ger effekt. Ta gärna del av kampanjen Hej då alkoholskadorlänk till annan webbplats.Negativa konsekvenser av alkohol
Både flickor och pojkar uppger att de fått problem efter att de druckit alkohol. De har fått kläder och saker förstörda, råkat ut för olyckor och problem med relationer till föräldrar, vänner och lärare samt presterat sämre i skolan. Eleverna har också råkat ut för sexuella och brottsrelaterade problem.

Narkotika

En ökad andel av kommunens 15-åringar uppger att de någon gång använt narkotika, vilket är högre än genomsnittet i Västra Götaland. Bland 17-åringarna från Lilla Edet har det skett en minskning gällande narkotikaanvändandet sedan föregående undersökning. Cannabis är den vanligaste drogen.

Tobak

Rökning är vanligare bland flickor än pojkar i båda åldersgrupperna i Västra Götaland som helhet. 2016. Rökningen bland 17-åringarna har minskat sedan förra undersökningen. Andelen snusande 15-åringar boende i Lilla Edet är 9%, medan bland 17-åringar är det 5% som uppger att dem snusar. Från föregående undersökning har det skett en minskning i båda åldersgrupperna.

Skoltrivsel

De flesta eleverna i undersökningen uppger att de trivs i skolan. I Lilla Edet uppger något fler än hälften utav de 15-åriga flickorna att de trivs ganska bra eller mycket bra i skolan.Vi har jobbat mycket med arbetsmiljön i skolan och skapat trygghet och arbetsro vilket också Skolverket påtalar i sin senaste rapport som publicerades under försommaren. På bred front i kommunen jobbar vi för goda uppväxtvillkor för barn och unga.
Senast uppdaterad: 2019-08-28
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »