Lilla Edets kommun - startsida

Värdegrund

I Lilla Edets kommun jobbar vi utifrån en lokal värdegrund som ligger till grund för arbetet inom äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

Det är viktigt att de äldre och deras närstående uppmärksammas på värdegrunden, så att de kan ställa krav. Värdigt liv och välbefinnande handlar till exempel om att stödet och hjälpen ska beslutas, planeras och utföras utifrån varje individs behov, och att individens privatliv och integritet respekteras

Värdegrundsarbete i Lilla Edets kommun


Lilla Edets kommun startade värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen under våren 2012. Processen inleddes med ett uppstartsmöte 2 maj 2012 i Folkets hus.Värdegrundsarbetet i form av samtalscirklar inom särskilt boende är nu genomförd. Inom äldreomsorgen fortsatte man under 2013 med samtalscirklar inom hemtjänst och hemsjukvård.

Lokal värdegrund


Omsorgsnämnden antog den 25 mars 2013 ett förslag till lokal övergripande värdegrund för de verksamheter som svarar under omsorgsnämnden. Värdegrunden utgår från de värden som är uttalade i Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Äldreomsorgen har ett pågående värdegrundsarbete utifrån direktiven från Socialstyrelsen och omsorgsnämndens uppsatta mål för 2012. Omsorgsnämnden har fattat beslut om att även funktionshinderverksamheten ska arbeta med värdegrund.

Värdegrunden omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser och ska vara utgångspunkt och redskap för personalen i sitt yrkesutövande. Den som får stöd ska kunna bevara det vardagliga livet så som den själv önskar.

I möte med personalen ska du

  • Bli positivt bemött
  • Bemötas med värdighet
  • Känna dig trygg
  • Uppleva meningsfullhet i de stöd och aktiviteter som erbjuds

Här kan du läsa mer om den lokala värdegrunden. Pdf, 21 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2020-01-24
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »