Lilla Edets kommun - startsida

Medborgarlöfte

Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg i Lilla Edets kommun? Vi vill veta vad du som bor i kommunen tycker att Polisen och kommunen ska arbeta med under 2021.

 

Passa på att tycka till i en enkät på Polisens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan svara på enkäten till och med 31 oktober.

Ett nytt medborgarlöfte inför 2021 håller nu på att utarbetas. Tack alla ni som lämnat in era tankar och synpunkter kring vad som kan förändras för att öka den upplevda tryggheten och säkertheten i kommunen.

Medborgarlöftet - en långsiktig satsning

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året.

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem.

Till grund för medborgarlöftet ligger dialog med medborgarna samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Medborgarlöftet 2020

Årets medborgarlöfte inriktar sig på att öka den upplevda tryggheten och trafiksäkerheten i kommunen.


Polisen genomför följande aktiviteter under 2020:

 • öka synligheten genom fot/bilpatrullering i kommunens centralorter samt vid kommunens pendelstationer
 • inrikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål och tips

Kommunen genomför följande aktiviteter under 2020:

 • utbildningsinsatser för kommunens trygghetsvandrare
 • utveckla mötesplatser i det offentliga rummet genom att skapa attraktiva vistelseytor
 • slyröjning kring gång- och cykelvägar och siktröjning i korsningar
 • förbättrad belysning där oskyddade trafikanter rör sig
 • trafikreglering som främjar trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter
 • prioritera vinterväghållningen så att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter främjas

Läs medborgarlöftet i sin helhet på polisens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarlöftet ska:

 • öka tryggheten
 • förebygga brott
 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 • stärka förtroendet för polisen och kommunen

Om medborgarlöftet

Under två års tid har Polisen och kommunen tillsammans under senhösten använt en enkät där svaren legat till grund för tidigare års medborgarlöften. För att få en bild av tryggheten under ett helår samlade vi under 2019 in kommuninvånarnas synpunkter medan vi fortfarande var inne i den ljusa årstiden.


Medborgardialogen genomfördes både som webbenkät, pappersenkät och personliga möten.


Läs mer om medborgarlöften på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går inte att svara på enkäten längre. Sista dag var den 20 oktober klockan 23.59.
Senast uppdaterad: 2020-12-08
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »