Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar

Gata och parkering

Eventuellt farthinder på en gata bedöms från fall till fall. Många olika parametrar bedöms för ett helhetsintryck, såsom om gatan är en återvändsväg eller genomfartsväg, trafikmängd, hastigheter mm. Kommunen har bara rådighet över kommunala gator.


Inom tätbebyggt område beslutar kommunen. Utanför tätbebyggt område beslutar Länsstyrelsen.


Du kan när som helst på dygnet anmäla fel och brister i offentlig miljö via denna länk: Gör en anmälan


Gator och trottoarer sopas med maskin varje vår efter att snö och is tinat bort. Underhållet sköts av entreprenörer upphandlade av kommunen. De centrala delarna av Lilla Edet sopas ytterligare ett par gånger under vår och höst. Gatorna i bostadsområdena sopas 1 gång per år. Under april/maj ska alla gator och gång- och cykelbanor vara klara. För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor.


Om du upptäcker ett fordon som du tycker verkar övergivet kan du när som helst på dygnet anmäla detta via denna länk: Gör en anmälan

Om fordonet står på kommunens mark så ansvarar kommunen för att fordonet eventuellt blir bortforslat efter bedömning. Om fordonet står på privat mark är det fastighetsägaren som ansvarar för eventuell kvittblivning.

Läs mer om övergivna fordon


Parkeringsövervakning sker i hela kommunen på all mark som ägs av Lilla Edets kommun


Om du upptäcker en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta med den till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta närmaste polisstation gå in på polisens webbplats. Du kan även bestrida (överklaga) en parkeringsanmärkning. Det är viktigt att du betalar i tid även om du överklagar. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen med blankett på polisens webbplats. Skicka blanketten till polismyndigheten på den adress som står på parkeringsanmärkningen. Kom ihåg att ange felparkeringsavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat. Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.
Torg och allmänna platser

Träden fyller en viktig funktion i samhället. De påverkar landskapsbilden och bidrar till en lugn och trivsam miljö. Kommunen tar aldrig ner friska träd bara för att de skräpar ner, skymmer sikten eller skuggar en uteplats. När vi får samtal om sjuka eller skadat träd gör vi en besiktning av trädet. Då görs en bedömning om trädet behöver tas ner eller om man kan sätta in någon annan åtgärd. Ibland är lösningen att beskära vissa grenar.


Träden gör våra tätorter grönare, vackrare och renare och det finns många skäl till att skydda dem. Vi beskär/avverkar nästan enbart av säkerhetsskäl eller för att underlätta framkomligheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje enskild fastighetsägare har ansvar för att egna träd, buskar och häckar inte tillåts växa så att trafiksäkerhet, sikt och framkomlighet hotas.


Kommunens gräsmattor har delats in i olika skötselklasser beroende på var de är och hur de används. Gräsmattorna ska klippas av våra entreprenörer när det nått en viss nivå. De finaste gräsmattorna behöver ofta klippas 1 gång/vecka men på vissa ytor sker gräsklippning mer sällan. Klippning kring buskagekanter, belysningsstolpar och andra hinder utförs var 6:e klippning.


Våra upphandlade entreprenörer rensar ogräs i planteringar med olika intervall, beroende på område, helt beroende av behov.


Kommunens papperskorgar töms efter ett förbestämt intervall. Ibland kan det hända att papperskorgana trots detta blir fulla. Om du upptäcker en överfull papperskorg kan du när som helst på dygnet anmäla detta via denna länk: Gör en anmälan
Park och grönområde

Våra upphandlade entreprenörer städer centrala Lilla Edet och Lödöse samt pendelparkeringarna vid Lödöse station regelbundet. Övriga områden städas efter behov och inkomna synpunkter. Städning är ett område där vi alla kan hjälpa till.


Enligt 15 § i de lokala ordningsföreskrifterna, står det att hundar ska alltid hållas kopplade i på följande platser i kommunen: Torgen i Lilla Edet och Lödöse medan torghandel pågår, på kommunala lekplatser, badplatser, begravningsplatser och i anslutning till skolor, förskolor och fritidshem samt elljusspår och anlagda skidspår. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhängnade områden. När en hund inte hålls kopplad, ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnumer.
Snöröjning

Kommunen håller vintervägsberedskap dygnet runt mellan 1 november – 31 mars varje år. Snöröjning och halkbekämpning utförs vid behov. Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på de vägar där statligt huvudmannaskap råder, så som riksvägar och motorvägar.


Kommunen vinterväghåller det kommunala gatunätet vilket innefattar så väl vägar som gång- och cykelbanor och övriga allmänna platser så som torg, kommunala parkeringsplatser mm. Mer information hittar du här.


Nej, kommunen utför bara vinterväghållning där kommunalt huvudmannaskap råder.


Du kan när som helst på dygnet lämna synpunkter om vinterväghållningen via denna länk: Gör en anmälan


Senast uppdaterad: 2020-01-07
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »